Trots lägre tillväxt kan 2019 bli ett bättre börsår än 2018. Den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt men rädslan som infann sig i slutet av förra året visade sig var överdriven. Däremot kan aktiemarknaden ha gått upp lite för mycket lite för snabbt. Sedan vi blev neutrala till aktier, i början av december, är dock världsindex endast upp någon procent. För resten av året ser vi fortsatt potential för aktier men givet den starka öppningen på året förblir vi neutrala i nuläget.

Handelssamtalen mellan USA och Kina går framåt och det senaste nyhetsflödet från dessa är att mötet presidenterna emellan blir framskjutet. Det gav inte större avtryck på marknaden men vi ser ändå en risk att vidare försening alternativt andra nyheter kring detta kan föranleda en korrigering på marknaden. Utöver detta kommer merparten av makrosiffror från samtliga de tre viktigaste regionerna; USA, Europa och Kina, för stunden in svagare än väntat, vilket också skulle kunna starta en ny våg av konjunkturrädsla bland investerare. Utöver dessa finns även andra tänkbara anledningar, som exempelvis Brexit-utvecklingen, till att investerare kortsiktigt kan tänkas bli mer oroliga igen.


Räntor en kassaposition
Vår neutrala allokering i räntor härstammar från vår tidigare neutralisering av övervikten i aktier. Vi har valt att se denna allokering som en kassaposition där vi avvaktar huruvida marknadsutsikterna kommer att ändras framöver. Då vår rekommendation avser Sverige utgör de extremt låga räntenivåerna en risk för en lång duration (ränterisk) och vi behåller därför vår försiktiga vy på duration.

Vi föredrar europeiska krediter framför amerikanska även om vi rent generellt förespråkar en bred och väldiversifierad global kreditexponering. Vi väljer också krediter med bättre kreditkvalitet, dels på grund av något lägre värdering och dels på grund av att de har ett attraktivare diversifieringsbidrag i en portfölj. Vi behåller som helhet vår neutrala vikt i krediter i allokeringen.

Regionsmässigt ser vi fortsatt högst potential i Tillväxtmarknader och i Sverige och överviktar därför dessa regioner. Europa förblir finansieringskälla. Vi kvarstår neutrala till USA och Japan.


övervikt i Tillväxtmarknader
Redan i oktober adderade vi en liten övervikt i Tillväxtmarknader och därefter har vi utökat den i december och slutligen i februari. Det har hittills utvecklats bra och i oktober var vi relativt ensamma om vår positiva syn men i dagsläget är det en favoriserad region. Trots det ser vi fortfarande potential då det finns stöd från ett sannolikt handelsavtal, möjliga stimulanser i Kina, en mjukare amerikansk centralbank samtidigt som värderingen fortsatt är attraktiv.

För övervikten i Sverige finner vi stöd från ett högt inslag av konjunkturkänsliga bolag som bör dra nytta av att investerare gradvis, bland annat genom ett handelsavtal, får högre tilltro till konjunktur– och vinstutvecklingen.

Europa förblir tydligt underviktad då vi upplever fortsatta makrobesvikelser i kombination med avsaknad av triggers för en starkare börsutveckling. Detta till trots att värderingen är relativt stödjande.

Läs Investeringsstrategin här 

Se Specialsändning om Investeringsstrategin


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan