Den amerikanska marknaden hade en historiskt svag senhöst. Men årets inledning, inklusive rapportperioden för det fjärde kvartalet, har inneburit en mycket stark amerikansk aktiemarknadsutveckling, i stort i linje med ett globalt index.

De tongivande amerikanska tillväxtorienterade aktierna, främst inom IT och internet, har under årets början återhämtat sig efter den tunga hösten. Dollarkursen har fortsatt att stärkas mot kronan. Aktieavkastningen i kronor är därför mycket god under perioden. Volatiliteten, som under hösten sköt i höjden, har åter vänt ner.

– Efter att vi nedgraderade portföljvikten för USA till neutral i december väljer vi nu att behålla vår neutrala rekommendation. Amerikansk ekonomi utvecklas alltjämt mer stabilt än andra ledande marknader, men amerikanska bolagsvinster och lönsamhet genomgår en vad vi tror temporär tillbakagång, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg Swedbank Strategi & Allokering.


Osäkerhet kring statsstimulanserna
Pådriven av finanspolitiska stimulanser har amerikansk makroekonomi under vintern utvecklats positivt, men ekonomin överraskar mindre positivt än under förra våren. En del framåtblickande indikatorer, som order och lagersiffror, pekar mot viss avmattning men situationen är långt ifrån vad som skulle kunna utvecklas till en recession i närtid.

Ändå har amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) under vintern gett mer duvaktiga signaler vilket har sänkt marknadens förväntningar på fortsatt ekonomisk åtstramning. De amerikanska finansiella stimulanserna fortsätter samtidigt. Detta innebär också att den statsfinansiella situationen närmar sig nivåer som blir alltmer besvärande. 

Stimulanserna riskerar också att, i något skede, sätta press uppåt på inflationen. Tillförsikten från amerikanska konsumenter är i ett historiskt perspektiv mycket hög och har vänt upp från en mindre svacka i spåren av den skakiga aktiemarknaden i slutet av förra året.

– Den amerikanska rapportsäsongen för det fjärde kvartalet ligger bakom oss och ger en stabil bild av lönsamhet och försäljning. Analytikernas förväntansbild för kvartalet, liksom för 2018 som helhet, har återigen visat sig väl försiktig. En stor andel rapporter har överträffat förväntansbilden men andelen är lite lägre än under föregående perioder. Den mestadels ljusa bilden omfattar en stor majoritet av sektorer och företag, säger Mats Waldemarsson.

En större andel bolag inom konjunkturkänsliga sektorer som verkstad, IT och konsument sällanköp, har överträffat förväntningarna. Bolag inom andra mer defensiva sektorer har inte överträffat i lika hög utsträckning. De framåtblickande signalerna från IT-bolagen i samband med rapporterna har varit blandade.


Fyra procents tillväxt 2019
Efter den svaga kursutvecklingen under senhösten hade mycket av de mer negativa överraskningarna redan absorberats av marknaden. Även om relativt många bolag har reviderat ner prognosen för innevarande kvartal har mottagandet på mer medelmåttiga fjärdekvartalsrapporter därför varit stabilt positivt. Marknadsklimatet har också varit betydligt gynnsammare än i samband med rapporterna för det tredje kvartalet vilket säkert bidragit.

Analytikerna förväntar sig nu negativ vinstutveckling under årets första kvartal, därefter gradvis återhämtning under resten av året. Sammantaget innebär det en vinsttillväxt på 4 procent för helåret 2019. Prognoserna för de första kvartalen 2019 är låga, mycket på grund av baseffekten från förra årets skattesänkning.

Företagens vinstmarginaler befinner sig på historiskt mycket höga nivåer, drygt 11 procent under det fjärde kvartalet. En allt högre belåning bland amerikanska företag och därför större känslighet för höjda räntor har inte ännu satt synlig press på marginalerna, men är rimligt att räkna med framöver.


Nedåt nu, sedan återhämtning
Att den positiva effekten från skattereformen avtar är väl känt och detta tillsammans med stigande ränte- och produktionskostnader samt en stark dollar innebär rimligtvis långsammare lönsamhetsutveckling än hittills. Marknadskonsensus förväntar sig att marginalerna kommer ned något under det första kvartalet för att sedan gradvis återhämtas.

– Vi bedömer att vinsttillväxten på den amerikanska marknaden blir fortsatt god, men att jämförelsen med ett extremt starkt 2018 blir utmanande. En lite lugnare marknadsutveckling framöver är därför att vänta, säger Mats Waldemarsson och fortsätter:

– Förvecklingarna inom både inrikes- och utrikespolitiken inklusive handelspolitiken är knappast enkla att tolka. De för med sig fortsatt relativt hög osäkerhet. Det finns ändå tecken på ökad klarhet i närtid vad gäller handelstvisten. Alltför mycket står på spel för att parterna ska låta detta eskalera eller dra ut på tiden. Det gäller inte minst för president Donald Trump som har investerat mycket förtroendekapital i marknadsutvecklingen och som säkert inte vill ha den amerikanska börsen emot sig inför presidentvalet nästa år.


Läs hela Investeringsstrategin genom att klicka här.


Läs om Swedbank Robur Amerikafond som utsetts till 2018 års Nordamerikafond.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan