Övertygande diversifieringsargument

Diversifieringsaspekten är inte oviktig. Bland tillväxtländerna som ingår i vårt universum finns många gemensamma attribut, en del hänger samman med att marknaderna är relativt omogna. De tenderar att röra sig åt samma håll, speciellt i en miljö med lägre global riskaptit. 

- Samtidigt finns det också betydande olikheter. Beslutet att investera på enskilda Tillväxtmarknader avgörs därför av landspecifika faktorer, säger Mats Waldemarsson.

Kina svarar för drygt 30 procent av det tillväxtmarknadsuniversum som vi använder (MSCI). Utvecklingen i Kina, direkt och indirekt, blir central för synen på tillväxtmarknadsområdet. Övriga Asien är också betydande storleksmässigt. Efter Kina är Korea, Taiwan, Indien och Brasilien, i den ordningen, de största marknaderna. Tillsammans motsvarar detta en bit över 70 procent av vikten i vårt universum. Ett flertal mindre marknader i Asien, Östeuropa, Latinamerika och Afrika ingår också bland totalt 24. Från och med juni i år adderas Argentina och Saudiarabien till tillväxtmarknaderna.


Betydande sektordiversifiering
Sektorsammansättningen på de olika aktiemarknaderna (som inte behöver spegla inhemska ekonomiska drivkrafter) varierar ordentligt. Finans, IT och konsument sällanköp, i den ordningen, är de stora sektorerna, motsvarande cirka 50 procent, sammantaget innebär det här ett stort cykliskt inslag. 

Samtidigt är industri- och hälsosektorerna klart mindre än på utvecklade marknader. 

- En investering i en bred tillväxtmarknadsfond med storbolagsfokus ger sannolikt en hel del exponering mot globala IT- och internetbolag; Tencent, Alibaba, Samsung, Taiwan Semiconductor etc. Taiwan och Korea höjer IT-andelen i tillväxtmarknadsområdet markant, medan länder som Kina, Brasilien och Indien har stora inslag av finansaktier. Kina har också en mycket stor telekomsektor, medan den ryska marknaden domineras av energi, säger Mats Waldemarsson.

Kopplingen mellan ett lands makroekonomiska tillväxt och företagens/aktiemarknadens tillväxt i landet i fråga är inte heller okomplicerad. Många tillväxtländers aktiemarknader styrs i hög utsträckning av global konjunktur och globala investeringsteman. Globala råvarupriser är generellt positivt korrelerade med utvecklingen på Tillväxtmarknader. Kina svarar till exempel för cirka hälften av den globala konsumtionen av många metaller, där tillväxtmarknadsländerna är stora leverantörer. Men det här gäller inte genomgående, flera länder befinner sig till exempel på diametralt olika sidor av oljeprisutvecklingen.

- Graden av påverkan från inhemska faktorer varierar. Samtidigt som regionen är generellt beroende av global ekonomisk aktivitet, försöker många tillväxtmarknadsförvaltare att fånga trenden mot ökad inhemsk konsumtion och underliggande demografiska förändringar, till exempel en växande medelklass. Stora skillnader gäller också ländernas statsfinansiella stabilitet, politiskt skick etc.

Exponeringen mot olika typer av företagsrelaterade faktorer som kvalitet, värde, momentum, etc., skiljer sig inte dramatiskt åt på Tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade marknader. Däremot avviker den betydande på en del enskilda tillväxtmarknadsländer. Utdelningsnivån är generellt konkurrenskraftig. Liksom när det gäller utvecklade marknader inkluderar MSCI stora och medelstora

bolag i sina ledande index. För att fånga den ofta mer dynamiska utvecklingen bland de mindre företagen, behöver man våga sig utanför etablerade index.

- En bred, diversifierad tillväxtmarknadsfond är ett bra alternativ för att få exponering mot många av de attribut som berör regionen generellt. För att komma åt mer specifika faktorer, är det till exempel land- eller småbolagsfonder som gäller. Som alltid i investeringssammanhang är långsiktighet en dygd, säger Mats Waldemarsson 


Läs Investeringsstrategin här 


Visste du att?
I morgon kan du se en Swedbank TV-sändning om tillväxtmarknaderna med aktiestrateg Mattias Isakson och fondförvaltare Jens Barnevik  


Placeringsförslag

Swedbank Robur Global Emerging Markets

Köp andelar i Swedbank Robur Global Emerging Markets här

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets

Köp andelar i Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets här

Läs även om en spännande placering i Exponering mot tillväxtmarknader med hävstång och skydd


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan