Finansmarknaderna har under en tid präglats av rädslan för en stundande lågkonjunktur, eller rentav recession. Swedbank står emellertid fast vid att det troligaste scenariot för världskonjunkturen snarare är en period av dämpad tillväxt. 

Hur kommer då detta sig? Det finns mycket riktigt många orosmoln runtom i världen. Handelsdispyten mellan USA och Kina, samt risken för en hård Brexit, vållar osäkerhet som kan leda till att investeringar skjuts upp eller uteblir. Dessutom visar viktiga framåtblickande indikatorer, som inköpschefsindex för tillverkningsindustrin, tydliga tecken på avmattning i flera stora ekonomier. 

Parallellt med detta målar dock annan statistik upp en konjunkturbild som inte alls är lika mörk. Arbetslösheten fortsätter vara låg. Särskilt i USA där den befinner sig kring de lägsta nivåerna på 50 år. Hushållskonsumtionen håller i sig, och för Sveriges del har även bostadspriserna börjat krypa uppåt igen. Vad gäller tecknen på inbromsning i tillverkningsindustrin har dessa inte spridit sig till tjänstesektorn annat än i Tyskland. 

En del av svaret till skillnaden ligger troligtvis i att så kallade sentimentsbaserade indikatorer, som inköpschefsindexen ISM och Markit, ofta tenderar att slå lite för mycket åt det ena eller andra hållet. De är baserade på enkätundersökningar, och svaren kan påverkas betydligt av det allmänna stämningsläget. I nuläget är dessa indikatorer mer nedtryckta än den hårdare datan ovan, som pekar på ett betydligt bättre konjunkturläge.  

Sammantaget bedömer Swedbank en period av lägre tillväxt som troligare än en lågkonjunktur eller recession. Det låga ränteläget lär dock inte rubbas i det första taget. Den generella osäkerheten i ekonomin i kombination med strukturella faktorer, som svårigheter att nå inflationsmålen, dämpar potentiella höjningar. 


En hygglig värld för aktier
Vad innebär då detta för investeraren? Fortsatt tillväxt, om än dämpad, i kombination med låga räntor skapar goda förutsättningar för aktier. Detta är tillgångsslaget där Swedbank rekommenderar övervikt i novemberuppdateringen av Investeringsstrategin. 

- Detta gäller inte minst ur ett relativt perspektiv. Det så kallade TINA-stödet förblir starkt, alltså ”There Is No Alternative”. I en värld med fortsatt låga räntor blir det svårt att få avkastning på kapital i andra tillgångsslag än aktier, vilket då blir stödjande för aktier oavsett de något högre absoluta värderingarna av aktiemarknaderna, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering. 

Samtidigt finns ett antal möjliga saker som skulle kunna ge en extra skjuts åt aktiemarknaden. Om exempelvis handelssamtalen fortsätter åt rätt håll, eurozonen börjar föra mer expansiv finanspolitik, eller att sentimentsindikatorerna visar en tydlig botten, bör läget för aktier förbättras ytterligare. 

- Vi ser redan att vissa delar av detta varit stödjande. Inte minst de mer positiva tongångarna från handelssamtalen mellan USA och Kina, men även att sentimentsindikatorer som inköpschefsindex visat tecken på stabilisering, säger Mattias Isakson.  


Vill du veta mer?

Läs hela Swedbanks Investeringsstrategi för november genom att klicka här

Läs Swedbanks uppdaterade konjunkturprognos för november

Läs mer om hur lägre räntor ger stöd åt högre aktievärderingar


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan