Hela 45 procent av läsarna svarar nämligen att alla sorters aktier kommer gå bra, det vill säga att vi lär se en bred uppgång under de återstående veckorna. 14 procent svarar att mycket konjunkturkänsliga aktier kommer att gå bra. Detta borde innebära att de väntar sig klart ljusare konjunkturutsikter än dagslägets. 8 procent av läsarna tror mest på ganska konjunkturkänsliga aktier. Alltså en mer försiktigt positiv framtidsvy. 

Totalt ger alltså två tredjedelar av Aktiellts läsare svar som lutar åt bull-hållet. Hur ser det då ut bland de den tredjedel som är lite mer tveksamt inställd till den närmaste tiden? Det mest valda alternativet där är ganska defensiva aktier, med 17 procent av svaren. Vilket tyder på att man inte väntar sig någon större konjunkturförsämring. 6 procent av läsarna tror dock på mycket defensiva aktier, medan 10 procent tror att ingen sorts aktier kommer gå bra. 

Överlag är alltså en klar majoritet positivt inställd till det som återstår av börsåret 2019. Snart kommer vi att se vilka som har rätt!


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Vilken sorts aktier går bra fram till årsskiftet?

  • Alla sorters aktier kommer gå bra 45%
  • Mycket konjunkturkänsliga aktier 14%
  • Ganska konjunkturkänsliga aktier 8%
  • Ganska defensiva aktier 17%
  • Mycket defensiva aktier 6%
  • Ingen sorts aktier kommer gå bra 10%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan