Vad investerar fonden i?
-Fonden är klimatsmart och investerar inte i bolag som producerar fossila bränslen eller i bolag med mer än 5 procent omsättning från framställning av el från kol, olja respektive gas. Med klimatsmart menar vi även att 10 procent investeras i bolag som vi bedömer medverkar till att lösa klimatkrisen, till exempel genom att bidra till omställningen till förnybar energi samt till en cirkulär ekonomi där målet är att avfall ses som en råvara och produkterna till så stor del som möjligt ska gå att återvinna. Det handlar alltså om bolag inom förnybar energi, bolag som tar fram energieffektiva och energibesparande lösningar (däribland elfordon och energibesparande byggnader) samt bolag inom området för övrig miljöteknik, som batteriteknik, avgasrening och materialåtervinning. Eftersom målsättningen är att följa indexet MSCI Emerging Markets investerar vi brett i tillväxtmarknader över hela världen. Asien är den allra största regionen som utgör drygt 70 procent av fondens jämförelseindex.

Varför är det intressant att utesluta investeringar i fossila bränslen?
-Visst är de allra flesta överens om att vårt samhälle måste gå över till fossilfria lösningar för att klara klimatmålen, men vi ser även starka ekonomiska skäl till att utesluta fossila bränslen i våra investeringar och minska investering i bolag som orsakar stora utsläpp. Företag som är verksamma inom fossila energikällor ses som mer och mer kontroversiella och det kan till och med komma att anses riskfyllt att äga de här bolagen framöver. Många stora investerare globalt såsom Norska oljefonden, Nobelstiftelsen och Vatikanen avstår numera från att investera i bolag som utvinner fossila bränslen. Till följd av detta har stora kolbolag fått svårt att finansiera sig och oljebolagen har börjat se den här trenden som en riskfaktor för sin verksamhet.

-En annan anledning är att det är troligt att koldioxidutsläpp kommer att beskattas framöver. Beslutsfattare i Europa har ställt sig positiva till en sådan skatt. I USA kan fokus mycket väl komma att hamna på klimatfrågor i den kommande presidentvalskampanjen, både som en motreaktion mot president Trumps bristfälliga engagemang på området och som en konsekvens av senare års extremväder i form av bland annat orkaner, skyfall och skogsbränder. Vi tror att fondens klimatinriktning kommer att leda till ett bättre långsiktigt värdeskapande.

Vem passar fonden för?
-Fonden passar den som vill placera brett på tillväxtmarknader med högt fokus på hållbarhet men till en begränsad risk mot jämförelseindex. Samtidigt får du investeringar i bolag som kommer med lösningar på klimatproblemen. Den systematiska och regelbaserade förvaltningen möjliggör att fonden kan ha en låg avgift. Access Edge Emerging Markets är en fond som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med den traditionella indexfondens fördelar i form av låga avgifter och god riskspridning.

Läs mer om Access Edge Emerging Markets

Swedbank Robur Access Edge EM

1 mån
+5,98%
3 mån
-
i år
+4,59%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
107,74
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot tillväxtmarknader globalt. Målsättningen är att erbjuda exponering mot MSCI Emerging Markets samtidigt som vi tar hänsyn till hållbarhetsfrågo…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan