I uppdateringen av Investeringsstrategin förra veckan behöll vi övervikten i aktier. Rädslan att den svagare makroutvecklingen skulle prägla utfallet av rapportsäsongen och bolagens kommentarer om framtiden på ett negativt sätt för börsutvecklingen visade sig vara överdriven. Efterfrågan och lönsamheten höll uppe bättre än vad pessimisterna hade förutspått och aktiekurserna fortsatte att stiga. Investerarkollektivets rädsla för en närliggande recession har minskat och vi ser potential för att denna trend kan fortsätta. De pågående mer konstruktiva handelssamtalen mellan USA och Kina är en central del för detta resonemang. I veckan har det kommit fler signaler om att parterna är villiga att ta tillbaka tullar som en del av ett fas-1 avtal. Fortsatta framsteg inom handelsområdet ser vi som en nyckelfaktor för att sentimentsindikatorer ska ha en grund att återhämta sig. För vissa av dessa har en stabilisering börjat skönjas och det är tydligt att många indikatorer har fallit lägre än den faktiska aktiviteten i ekonomin. Detta i sig är ett tecken på att de har påverkats av rädslan för ett eskalerat handelskrig och säkerligen även risken för en hård Brexit. Om nu båda dessa parametrar ser lite ljusare ut borde det hjälpa indikatorerna att komma tillbaka till mer rimliga nivåer givet den underliggande ekonomiska aktiviteten, som alltså är på en högre nivå än vad vissa barometrar indikerar. Sammantaget behåller vi övervikten i aktier med stöd av en minskad rädsla för en recession samtidigt som räntorna ser ut att förbli låga under en avsevärd tid framöver. I en sådan miljö ser vi aktier som det mest attraktiva även om värderingen i absoluta termer är lite högre än vad den historiskt sett varit. Med rådande räntenivåer ser vi inte det senare som ett hinder. 

Då vi ser vissa gröna skott neutraliserade vi även vår Europavikt i den senaste uppdateringen. Det svaga makromomentumet visar tendens att stabilisera sig. Till exempel ses en tydlig krok i orderkomponenten i den tyska IFO-undersökningen. Tyskland är den stora tillverkningsmotorn i Europa så om detta håller i sig är det en klar ljusning för en mycket nedtryckt del av den europeiska ekonomin. Även stabiliseringen i räntor är klart positivt för Europa, då banksektorn är tung i regionens index. I takt med räntestabileringen har vi sett en tydlig överavkastning av den värdebaserade faktorstilen jämfört med den tillväxtbaserade stilen. Inom den första kategorin faller bland annat bank, industri och fordon, det vill säga sektorer som i Europa har haft det tufft under en längre period. Skulle den här trenden fortsätta bör det ge extra skjuts åt Europa. Avslutningsvis är det intressant att notera att riskaptiten för regionen ökat på slutet. Europa har, av naturliga skäl, varit en relativt ratad region under en lång period men nu kanske kapitalet börjar leta sig tillbaka. Nedan visas en indikator på vad investerare verkligen gör via flöden, det vill säga vad de institutionella investerarna köper och säljer. Ett värde över 100 innebär att de köpt och ett värde under 100 att de sålt. De har alltså börjat köpa Europa.


Läs hela den senaste strategin här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan