Swedbank Robur har länge haft barns rättigheter på agendan, både i dialoger med bolag men också i samarbeten tillsammans med organisationer. Vi har samarbetat med Rädda Barnen sedan 2010 kring de tio barnrättsprinciperna för företag som bland annat tar upp frågor om arbetsförhållanden för föräldrar, åtaganden för att motverka barnarbete och att skapa säkra arbetsmiljöer för unga arbetare. Vi har även en egen ståndpunkt om barns rättigheter som vägleder oss i våra investeringar och dialoger med företag världen över.

-Barns rättigheter är en aktuell fråga för Swedbank Robur.  Därför arbetar vi med att påverka företag att ta ansvar för barnrättsfrågor i egen verksamhet, i deras leverantörskedjor och i samhällen där de är verksamma.  Att bidra till ekonomisk utveckling och motverka fattigdom är centralt för att minska utsatthet och förbättra barns möjligheter till exempelvis utbildning, säger Katarina Heissenberger, hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur.

-Genom våra analyser och i våra dialoger med företag ser vi att det finns affärsmässiga fördelar för företag att ha med barnperspektivet i sitt arbete med samhällsansvar och hållbar affärsutveckling. Välmående lokalsamhällen, där det är möjligt att försörja sig själv och sin familj på sitt arbete samt få tillgång till utbildning och sjukvård, gynnar företagen i regionen. Möjligheten att rekrytera och behålla rätt kompetenser ökar, säger Katarina.

Exempel på Swedbank Roburs arbete för barns rättigheter

  • 2017 ordnade Swedbank Robur ett seminarium tillsammans med Rädda Barnen med fokus på migrantarbete i Kina och hur det påverkar barn, familjer och företag.
  • 2018 besökte Swedbank Robur två fabriker i Kina där Rädda Barnen har hjälpt till att skapa så kallade Child friendly spaces. Swedbank Roburs vd Liza Jonson bloggade om resan till Kina
  • 2018 hade Swedbank Robur dialog med Rädda Barnens chef i Etiopien och MR-specialist från H&M om förutsättningar för unga arbetare i Etiopien.
    2018 exkluderade Swedbank Robur tobak ur sina investeringar, ett av skälen var de stora sociala riskerna i tobakstillverkningen där också barnarbete förekommer.
  • 2019 hade Swedbank Robur dialog med Sime Darby om att förebygga  barnarbete inom palmoljeproduktion.

Fakta om Barnkonventionen:

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Alla länder röstade för barnkonventionens antagande och i dag har nästan alla godkänt barnkonventionen. Det innebär att länderna har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige var ett av de första länderna som godkände barnkonventionen redan 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen även svensk lag.

Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men understryker samtidigt statens ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.


Källa: Rädda Barnen och Barnombudsmannen

Mer om Swedbank Roburs ståndpunkter

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan