Amerikanska rapporter följer mönstret från tidigare kvartal 
Rapportsäsongen för det tredje kvartalet kulminerar här hemma under veckan som kommer, för de internationella marknaderna kvarstår därefter ytterligare några veckor av tung rapportering. Utfallet tillsammans med framåtblickande kommentarer från USA blir centralt för marknadsstämningen. De tidiga intrycken, efter att cirka 15 procent av S&P bolagen har rapporterat, däribland flertalet banker, är till stor del positiva. Mycket tyder på en upprepning av mönstret från de senaste kvartalen. 84 procent av de rapporterande S&P bolagen har överträffat vinstförväntningarna, i genomsnitt med 2,6 procent. 64 procent av bolagen rapporterar bättre än väntad försäljning, i genomsnitt med 1 procent. Allt enligt data från Factset. 

Amerikanska bolag har inför rapportsäsongen successivt sänkt ribban, påkallat av låg transparens, i spåren av internationell avmattning, (handels) politisk osäkerhet, en stark valuta etc. Det bidrar till att de nu överraskar positivt. Liksom inför och under föregående rapportsäsong är förväntansbilden, både vad gäller vinst och försäljning, speciellt lågt ställd på bolag med relativt hög andel av sin avsättning utanför USA. 

Företagens framåtblickande kommentarer är fortsatt försiktiga, i linje med mönstret från de senaste kvartalen, och som ett resultat av vikande global aktivitet och handelsrelaterad stress. Jämfört med bedömningen inför rapportsäsongen, bidrar det till att analytikerprognoserna för det tredje kvartalet har kommit ner något, till -4,7% på årsbasis. De sänkta förväntningarna beror framförallt på större nedrevideringar inom energisektorn, i spåren av lägre oljepriser. Samtidigt har 6 av 11 sektorer högre estimat nu än inför rapportsäsongen. Prognosen för vinstutvecklingen under det fjärde kvartalet är fortsatt positiv på låga ensiffriga nivåer, och för de båda första kvartalen 2020, på höga ensiffriga nivåer. Vi utesluter inte ytterligare något sänkta vinstprognoser i samband med rapporterna men bedömer, förutsatt relativt intakt tilltro till återhämtningen nästa år, att detta till betydande del är diskonterat av marknaden. 

Intrycken så här långt ger oss därför ingen anledning att ändra vår relativt positiva syn på den amerikanska aktiemarknaden, som vi delvis baserar på bolagens höga beroende av inhemsk efterfrågan, vilken är fortsatt god. I avvaktan på lite bättre globala konjunktursignaler och minskad handelspolitisk stress, uppvisar den amerikanska marknaden den bästa balansen mellan defensiva faktorer och potentiell vinsttillväxt. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan