KPIF och kärninflationen för september landade på 1,3 respektive 1,6 procent. Det är mer eller mindre i linje med Riksbankens prognos. Uppgången var bred och den inhemska inflationen steg.

Statistiken är en befrielse för Riksbanksdirektionen och de underliggande måtten förväntas ticka uppåt igen. Något överraskande är dock att den importerade inflation fortsatte nedåt. 

Septembersiffran är den sista som publiceras före Riksbankens nästa monetära policymöte, den 23 oktober, och bör ge direktionen ökat förtroende att hålla fast vid en räntehöjning på kort sikt.

Å andra sidan flaggade Konjunkturinstituten, KI, så sent som igår för att högkonjunkturen är över och förutspådde klart lägre BNP-tillväxt under 2020, endast 1 procent. Riksbankens prognos lyder på 1,5 procent. 

Swedbank räknar med att KPIF ska fortsätta gå upp till årsskiftet. Fram till mitten av 2020, tror banken dock att KPIF kommer att hålla sig under 2 procent och bankens inflationsbana ligger under Riksbankens.

– Riksbankens tajming av räntehöjningar har inte alltid varit de bästa, om vi tittar historiskt. Rimligen bör det mana till försiktighet och vår bedömning är att det är osannolikt att Riksbanken går mot strömmen och höjer räntan när alla andra centralbanker lättar på förhållandena, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg på Strategi & Allokering. 

Att den svenska kronan idag stärks efter det högre än väntade inflationsutfallet anser Johanna Högfeldt är naturligt. 

- Inflationsriskerna ligger dock fortfarande på nedsidan och det är därför för tidigt att säga om denna effekt blir permanent eller inte, tillägger hon. 

- På samma sätt blev den omedelbara effekten av utfallet att den svenska aktiemarknaden föll tillbaka då risken att Riksbanken fullföljer sina planer på att höja räntan i december ökar, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Strategi & Allokering. 

Då Swedbank står kvar vid att det inte blir någon räntehöjning anser han dock att detta inte är något som bör påverka aktiemarknaden på lite längre sikt. 


Fakta Inflationsstatistik
SCB beräknar varje månad ett antal olika inflationsmått. Det mest kända är konsumentprisindex, KPI. Det är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. KPI påverkas av förändrade bolåneräntor vilket gör att det kan variera mycket på kort sikt och därför beräknas ett antal kompletterande mått på inflationen, som exempelvis KPIF.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan