Fortsatta vinstnedrevideringar ligger i korten 
I veckan drar rapportsäsongen igång på riktigt och när nästa vecka är över har redan ungefär 85% av det samlade marknadsvärdet på Stockholmsbörsen presenterat sina siffror för det tredje kvartalet. Ett kvartal som normalt sett präglas av lite mer osäkerhet än övriga då juli och augusti påverkas av semestertider. Denna gång är definitivt inget undantag. Den generella osäkerheten kring den senaste makroutvecklingen och inte minst påverkan från den pågående handelsdispyten har präglat stämningen på finansmarknaderna på slutet och det är därför ännu mer spänt läge när bolagen nu ska visa upp sina siffror med kommentarer om framtiden. 

Undersökningsbaserade industriindikatorer pekar på en relativt kraftig avmattning på många håll samtidigt som mer hårda (verkliga) siffror ger en något ljusare bild. Skillnaden mellan industrin och konsumenten är dessutom markant, där den senare uppvisar en helt annan optimism. Analytiker har fortsatt att justera ner vinstförväntningarna och vi har även varit en del vinstvarningar. Stämningen på marknaden är vare sig becksvart eller överoptimistisk, men rädslan för att den svagare makroutvecklingen skall ha satt sig på bolagens siffror är tydlig med tanke på de värderingar som råder på många bolag, inte minst inom de konjunkturkänsliga sektorerna. Vissa stämningsindikatorer visar dessutom på en tydlig pessimism bland investerare. 

Konsensus förväntar sig att de globala vinsterna skall växa 1,2% respektive 10,2% under 2019 och 2020. Vid årsskiftet var motsvarande siffror 7,4% respektive 9,8%. Sannolikt kommer förväntningarna för 2020 att skruvas ned i samband med analytikernas rapportuppdateringar. Det behöver dock inte vara negativt för marknaden så länge det går att skönja ett återhämtningsscenario under 2020. I ett sådant läge är värderingen i många fall attraktiv. Vår slutsats är att det ligger nedjusteringar i korten och att de till relativt stor del även ligger i värderingen. 

Inför rapportsäsongen är investerares rädsla inför de svenska rapporterna sannolikt ännu större än i vissa andra marknader med tanke på den höga andel konjunkturkänsliga bolag som finns i Sverige. Jämfört med historiken är även värderingen av den så avgörande svenska verkstadssektorn lägre än den övergripande globala aktievärderingen. 

Utöver de svenska bolagens rapporter ser vi utfallet av den amerikanska rapportsäsongen som central för den övergripande stämningen på marknaden. För S&P 500 har förväntningarna för det tredje kvartalet skruvats ned och nu väntas vinsterna falla 4% jämfört med motsvarande kvartal förra året. I fjärde kvartalet förväntas åter igen vinsttillväxt och för 2020 ligger förväntningarna på 10%. Även om det är högt, och sannolikt kommer justeras ned, är investerares tilltro till en hygglig konjunkturutveckling under 2020 avgörande för aktiemarknaden. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan