Vad är Accessfonderna för typ av fonder?

-Alla Accessfonder är ”indexnära” och strävar efter att följa jämförelseindex så nära som möjligt givet de hållbarhetsexkluderingar som görs. Precis som namnet antyder är tanken att fonderna ska ge spararen en enkel och prisvärd access till olika geografiska områden.

Vad betyder ”indexnära”?

-Accessfonderna är inte indexfonder i legal mening, eftersom fonderna enligt sin hållbarhetsprofil exkluderar en betydande del av underliggande index. Detta innebär att fonderna kan förväntas avvika mer från index än traditionella indexfonder.

Accessfonderna investerar aldrig i bolag med koppling till vissa produkter:

  • Bolag som producerar eller distribuerar vapen
  • Bryter mot principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö
  • Bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av sin omsättning
  • Bolag som producerar pornografiskt material

Accessfonderna utesluter även bolag som till mer än fem procent:

  • Producerar eller distribuerar krigsmaterial, tobaksprodukter eller alkohol
  • Bedriver kommersiell spelverksamhet
  • Distribuerar pornografiskt material

För vem passar fonderna?

-De passar alla som söker breda och billiga aktieexponeringar, både privatkunder som större institutioner. Accessfamiljen täcker flera olika geografiska marknader till en konkurrenskraftig förvaltningsavgift (0,20 %). 

Swedbank Robur Access Sverige

i år
+28,98%
3 år
+41,69%
5 år
+61,42%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,20%

Swedbank Robur Access USA

i år
+35,71%
3 år
+61,59%
5 år
+114,59%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,20%

Swedbank Robur Access Global

i år
+33,06%
3 år
+52,10%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,20%
Populäraste fonder Accessfonder

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan