Negativa räntor och en svalare konjunktur tillsammans med hårdnade konkurrens är besvärlig terräng att manövrera i för de nordiska bankerna. 

- Generellt brottas de nordiska bankerna med samma problematik i den underliggande marknaden, vilket återspeglas i prognoserna inför rapporterna, säger Robert Oldstrand, marknadsstrateg. 

Det centrala är press på marginalerna, konkurrens om volymerna, kostnadsinflation och möjligt momentumtapp i företagsaffären.

- I spåren av nedjusterade tillväxtprognoser i ekonomin i stort är det inte orimligt att vi även kan få se ökade reservationer för kreditförluster i samband med rapporterna. I förväntansbilden för tredje kvartalet ligger sekventiell försvagning jämfört med andra kvartalet. Detta återspeglas också i bankernas värdering som ur ett historisk perspektiv ser relativt billig ut, säger Robert Oldstrand. 

Här följer sammanfattningar av Kepler Cheuvreux:s förväntningar på några de större nordiska bankerna inför rapporterna.


Nordea
Nordeas rörelseresultat väntas försämras med 9 procent i tredje kvartalet 2019, jämfört med samma kvartal föregående år, främst drivet av högre kostnader och stigande kreditförluster. 

Resultatet väntas dock komma i skymundan av presentationen av nya strategiska och finansiella mål inklusive kapital och utdelningspolitik på den påföljande kapitalmarknadsdagen. 

Kepler Cheuvreux anser att Nordeas starka kapitalposition gör att 

Banken kan dela ut 100 procent av intäkterna de tre närmaste åren, vilket väntas innebära en direktavkastning på 9,5-11,4 procent. 

 • Delårsresultaten presenteras den 24 oktober. 
 • Kapitalmarknadsdag 25 oktober
 • Är en sektorfavorit och med i Swedbanks Fokusportfölj. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 8 euro. 
 • Läs mer i Fokus på nya mål


Danske bank
Danske bank är norra Europas näst största bank med en marknadsandel på 40 procent på den danska hemmamarknaden och verksamhet i hela Norden och de baltiska länderna. 

Hemmamarknaden präglas av sämre ekonomi och sjunkande räntor. Den Danska centralbanken drog i september ned styrräntan med ytterligare 0,10 procent till -0,75 procent, vilket är negativt för bankerna som får svårare att tjäna pengar i den extrema räntemiljön. Det gäller särskilt för Danske som bedriver betydande handel med obligationer. Ytterligare ett problem för Danske är att både den svenska och norska kronan försämrats mot den danska kronan, som är knuten till euron, vilket lett till lägre intäkter när vinsterna från den fortfarande lilla, men växande verksamheten i dessa länder räknas om i danska kronor. I tredje kvartalet väntas det leda till 1 procent lägre justerat rörelseresultat, jämfört med samma kvartal föregående år. 

För Danske bank talar en stark balansräkning och den låga värderingen. Räknat på det förväntade resultatet 2020 är P/E 5,6 och P/B på 0,6. Genomsnittet för Danskes konkurrenter är nästan dubbelt så högt 9,8 respektive 1,09. 

 • Delårsresultaten presenteras den 1 november 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 145 danska kronor 
 • Läs mer i Motvind från Makro


SEB 
SEB:s rörelseresultat väntas komma in 6 procent lägre än för ett år sedan, främst drivet av lägre räntenetto och högre reserveringar för kreditförluster. 

Kepler Cheuvreux menar att SEB-aktien är för högt värderad med tanke på riskerna i den baltiska verksamheten och den högre konkurrensen och lägre tillväxten på den nordiska privatkundsmarknaden. Det finns även en risk att marknaden efter lång tid med extremt låga kreditförluster underskattar storleken på dessa framöver.

Delårsresultaten presenteras den 24 oktober. 

Rekommendation: Minska 

Riktkurs: 84 kronor 

Läs mer i Svagare rörelseresultat förväntas q/q


Svenska Handelsbanken 
Små förändringar i räntenetto, kostnader och provisionsintäkter, men högre kreditförluster gör att SHB:s rörelseresultat vänta backa med 3 procent i kvartalet. 

Mer bekymmersamt är dock att bankens hittills lyckade decentraliserade affärsmodell med hög kontorsnärvaro och fokus på fastighetskrediter till privatpersoner och kommersiella bolag väntas utsättas för allt hårdare konkurrens från digitala tjänsteleverantörer de närmaste åren. Aktien är också högt värderad jämfört med konkurrenterna. 

 • Delårsresultaten presenteras den 23 oktober. 
 • Är med som aktie att undvika i Swedbanks Fokusportfölj. 
 • Rekommendation: Minska
 • Riktkurs: 90 kronor 


Swedbank
Rörelseresultatet vänta backa med 7 procent jämfört med tredje kvartalet 2018, främst drivet av större reserveringar för kreditförluster. 

De närmaste åren menar Kepler Cheuvreux att Swedbanks räntenettomarginaler kommer att pressas, mer än vad marknaden räknar med, från ökad konkurrens driven av ny teknik och regleringar. Precis som för övriga banker väntas också reserveringarna för kreditförluster öka mer än marknaden för närvarande prisar in. 


 • Delårsresultaten presenteras den 23 oktober. 
 • Ingen Rekommendation eller Riktkurs lämnas eftersom Swedbank är en samarbetspartner till Kepler Cheuvreux: 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan