Året har präglats av att aktiemarknaden inte kan bestämma sig för den lite mer långsiktiga trenden. Efter kollapsen i slutet av 2018, startade 2019 bra för att därefter ha uppvisat någon form av varannan månads utveckling. För en kortsiktig placerare som handlar kontinuerligt skapar dagens marknad möjligheter likväl som fallgropar. För den lite mer långsiktige investeraren är nuvarande miljö mest problematisk. 

-Även vid ignorerande av kortsiktiga rörelser kan timingen av investeringsbeslut i en så slagig marknad som vi upplever bli betydligt mer avgörande för avkastningen. Därför flyter den mer kortsiktiga taktiska synen på risk samman med den mer långsiktiga strategiska synen, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

I absoluta värderingstermer handlar det till syvende och sist framförallt om bolagens möjligheter att generera vinster. I relativa värderingstermer blir dessutom en annan komponent helt avgörande, nämligen räntan. 

-Den är låg, exceptionellt låg, och den kommer sannolikt förbli mycket låg under en avsevärd tid. Den faktorn är avgörande för vår övervikt i aktier, säger Mattias Isakson. 

Allt snabbare rörelser på aktiemarknaden är i sig inget nytt men Trumps twittrande har eskalerat stämningssvängningarna. Den globala ekonomin står inför fortsatt avmattning, och i vissa länder kommer det sannolikt slå över till recession. USA sticker ut på den starka sidan och Europa på den svaga, inte minst med tanke på att en hård Brexit blir allt mer sannolik och de biverkningarna det skulle innebära. 

-Så länge inte tillväxten slår över i klart rött anser vi att det bör finnas ett generellt stöd till aktiemarknaden. Vi är dock fullt medvetna om att det inte kommer vara en problemfri utveckling och att vi i närtid står inför ett antal händelser som mycket väl kan utlösa turbulens, säger Mattias Isakson. 

Utöver ovan lär nya handelsutspel, inte minst från Trump, något vi benämner ”twittervolatilitet”, påverka marknaden. Addera även eventuella obehagliga vinstvarningar inför den kommande rapportsäsongen till detta. Men vi motiverar inte övervikten i aktier med hög tillväxt och stark vinstutveckling. Vi förväntar oss dock global ekonomisk tillväxt som i sin tur skapar möjlighet till viss vinsttillväxt. 

Samtidigt kommer sannolikt räntorna förbli mycket låga. Den låga räntan innebär dels att det kortsiktigt är svårare att fly från aktier till räntor och dels att det långsiktigt finns stöd för en högre generell aktievärdering. 

-Sammantaget anser vi att detta är en miljö som borde attrahera kapital till aktiemarknaden. Allt för många av alternativen, både statsräntor och företagsobligationer, avkastar i dagsläget negativt, säger Mattias Isakson. 

Vinst- och tillväxtförväntningarna har under en period justerats ned och i dagsläget är förväntningarna relativt modesta. Det innebär inte att det inte kan komma ytterligare justeringar, men samtidigt anser vi att marknaden har tagit höjd för en mörkare framtid än den som ligger i de officiella förväntningarna. 

-Det hänger i sin tur samman med den allt svagare utvecklingen av makroindikatorer samtidigt som handelsdispyten tar en allt för stor del av nyhetsrubrikerna. Vår uppfattning är att vi inte är på väg mot en bred global recession, utan snarare en period med lägre tillväxt än de senaste åren, säger Mattias Isakson. 

Med detta kommer att räntorna sannolikt kommer förbli låga under en längre period framöver. De redan rekordlåga räntorna begränsar centralbankernas möjligheter att stimulera ekonomin och därför ser vi gärna breda finanspolitiska åtgärder. Detta ligger sannolikt en liten bit fram i tiden och vi ska ha rimliga förväntningar på vad som komma skall. 

-Oavsett omfattning är det rimligt att vi kommer att få vissa stimulanser från detta håll och det bör inte enbart ge stöd till tillväxten utan även till aktiemarknaden. Vi förblir överviktade aktier då vi ser fortsatt global tillväxt, låga räntor och relativt värderingsstöd till aktiemarknaden, säger Mattias Isakson. 

Läs hela investeringsstrategin med placeringsförslag. 

Se veckans Utblick om investeringsstrategin.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan