För de sparare som vill lägga ned minimalt med tid på aktieportföljen är det bra med aktier som går att stoppa ned i byrålådan, det vill säga bolag som utvecklas väl över tid oavsett eventuella konjunktursvängningar längs vägen. Det har ofta varit en framgångsrik investeringsstrategi att köpa och behålla samt återinvestera utdelningarna. 

Vilka kriterier är då viktiga när man bortser från det kortsiktiga perspektivet och ser en innehavstid på upp till 10 år eller längre? En viktig faktor är att det finns en rimlig underliggande marknadstillväxt så att bolaget kan växa över tid och upprätthålla lönsamheten. Bolaget behöver även ha visat att det klarar sig genom sämre tider på ett bra sätt.

Stabil utdelning

En stabil och växande utdelning är ofta en bra indikation på bolag som förtjänar den typ av kvalitetsstämpel som bolag i byrålådesportföljen bör ha. En förutsättning för det är vanligtvis att bolagen har starka balansräkningar. Om utdelningarna återinvesteras skapas även en ränta-på-ränta effekt som får stor effekt över tid. Möjligheten uppstår även att utdelningarna återinvesteras vid attraktiva nivåer om bolaget hamnar under kurspress. H&M är ett exempel i närtid där utdelningarna under 2018 och 2019 kunde återinvesteras till attraktiva nivåer i relation till den aktuella aktiekursen.

Viktigt med diversifiering

En framgångsrik historik är dock ingen garanti för framtiden och för att balansera riskerna bör en portfölj för byrålådan bestå av minst 10 aktier i bolag inom olika branscher. Aktiellt har sedan tidigare vaskat fram Atlas Copco, SCA/Essity, H&M, Investor, Kinnevik, Autoliv, Novo Nordisk, Skanska, Securitas och Sweco som lämpliga byrålådesaktier. Den senaste veckans stora förändringar i Kinnevik, med bland annat slopad ordinarie utdelning, gör att vi för närvarande bedömer att Kinnevik inte längre är en typisk byrålådesaktie, enligt de kriterier som vi ställt upp. Vi lyfter istället fram Sandvik, Tomra Systems och Mowi som alternativ.

Prisvärt för närvarande

Sandvik, Tomra Systems och Investor är byrålådesaktier med Köprekommendation och skaplig potential till riktkursen som passar väl för påfyllnad i byrålådan för närvarande medan det går att vänta med nya inköp av Atlas Copco, Sweco och Novo Nordisk. Notera att rekommendationerna och riktkurserna nedan har en tidshorisont på 6-12 månader. För byrålådesinvesteraren, som har en betydligt längre placeringshorisont, ska den i första användas i syfte att se vad som för tillfället är mest prisvärt.

Läs mer om aktier för pensionsportföljen och hur ränta-på-ränta-effekten är den långsiktiges bästa vän (Rätt aktier kan bli guldägg i pensionsportföljen)

I tabellen nedan ser du byrålådesaktier sorterade efter potential till riktkursen vid artikelns publicering.

Nyckeltal och rekommendation från Rekommendationslistan, som uppdateras varje morgon.

Bolag Rek Pris Målkurs Uppsida *
1 Sandvik Köp 135,10 174,00 SEK 28,8% 1
2 Tomra Systems Behåll 286,00 330,00 NOK 15,4%
3 Securitas Behåll 101,60 160,00 SEK 57,5%
4 MOWI Köp 163,50 243,00 NOK 48,6%
5 Investor B Köp 439,40 570,00 SEK 29,7%
6 Skanska B Köp 151,80 265,00 SEK 74,6% 1, 6
7 SCA B Minska 93,00 92,00 SEK -1,1% 6
8 Hennes & Mauritz B Köp 115,10 230,00 SEK 99,8%
9 Autoliv SDB Köp 43,34 60,00 USD 38,4%
10 Sweco B Behåll 283,80 360,00 SEK 26,9%
11 Novo Nordisk B Behåll 408,35 290,00 DKK -29,0%
12 Atlas Copco A Minska 314,00 276,00 SEK -12,1%
Bolag och dess förändringar uppdaterades fredagen den 20 september 2019 kl. 12:13.
Rekommendationslistan uppdaterades i fredags 08:42.
* Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter (se nedan)

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Klimatranking ("Climetrics score")

Swedbank tar inget ansvar för fullständighet i uppgifterna som ligger till grund för klimatrankingen och påtar sig inte något ansvar för att givna värden är korrekta eller uppdaterade vid var tid.
Läs mer om Klimatranking

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Numreringarna i dokumentet är företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter. Förklaring till varje numrering följer nedan:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan