Förväntningar på ökade centralbanksstimulanser har dominerat marknaden. De mest tilltagna förväntningarna har framförallt gällt ECB. Inte främst för att marknaden självt byggt upp dessa utan snarare för att ECBs ledamöter signalerat att ett stort stimulanspaket var att vänta. 

-Trots oro över högt ställda krav lyckades ECB återigen förra veckan att leverera stimulansåtgärder som åtminstone delvis överträffade förväntningar. Förutom en räntesänkning på 10 punkter och nyupptagna tillgångsköp på 20 mdr EUR per månad, använde ECB sin kommunikation (sk forward guidance) för att övertyga marknaden om att centralbanken är djupt förpliktigad att få upp inflationen, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg. 

Räntorna utlovades att hållas kvar på dessa negativa nivåer tills inflationen stabiliserats kring målsättningen på 2 procent. Därutöver kommer tillgångsköpen att avslutas först när räntan börjar höjas. Detta betyder med andra ord att stimulanserna fortsätter utan tidsbegränsning och att de negativa räntorna är här för att stanna. 


Även bankerna fick en gåva 
ECB har mött stark kritik från olika håll gällande negativa räntor men signalerna i samband med presskonferensen var tydliga. 

-Negativa räntor anses av ECB ha varit gynnsamma för tillväxten även om de försämrat bankernas lönsamhet. För att underlätta för banksektorn inför ECB nu en sk. tudelad inlåningsränta som i praktiken betyder att banker med stora insättningar hos ECB undantas från negativ ränta, säger Johanna Högfeldt. 

En åtgärd som mest kritiserats för att enbart gynna länder med stora kassapositioner hos ECB, till skillnad från länder som primärt lånar från ECB. Som kompensation införde ECB även ett mer fördelaktigt lånepaket till bankerna med både en längre löptid och en lägre ränta (TLTRO 3).

Detta gynnar främst de sydeuropeiska länderna som står för den största delen av belåningen hos ECB. Enligt Bloombergs beräkningar kommer ca 800 mdr EUR att undantas från det negativa räntegolvet på -0,5 procent vilket aggregerat motsvarar ca 4 mdr EUR i form av lättnader för europeiska banker. 

-Bankaktierna, liksom aktier för andra värdebolag, har generellt gynnats av en brantare avkastningskurva de senaste veckorna. Den mer långsiktiga effekten av veckans beslut på bankaktierna är ännu svår att förutsäga, säger Johanna Högfeldt. 


Svag konjunktur talar för fortsatt undervikt 
ECBs ultrastimulerande penningpolitik kommer att betyda att de negativa räntorna kvarstår med på medellång sikt, allt annat lika, positiv effekt på aktiemarknaden. Emellertid betonade Draghi riskerna på nedsidan i konjunkturutvecklingen, primärt på grund av ett eventuellt avtalslöst Brexit samt sjunkande världshandel. Både tillväxt och inflationsutsikter reviderades ned. 

-Anmärkningsvärt i ECBs kommuniké var även att Draghi tydligt efterlyste finanspolitiska åtgärder, vilket i sig talar för att penningpolitikens makt i denna konjunkturfas börjar närma sig sitt slut, säger Johanna Högfeldt. 

Detta lyfter naturligtvis frågan om den europeiska ekonomin kommer att få skjuts av dessa stimulansåtgärder. Reaktionen på den tyska avkastningskurvan (läs flackning) talar för motsatsen. 

-Vår bedömning är att de svaga konjunkturutsikterna borgar för fortsatt undervikt i den europeiska aktiemarknaden, avslutar Johanna Högfeldt. Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan