Akelius är ett svenskt bolag som grundades 1994 och har varit specialiserat på bostadsfastigheter i 25 år, varav 15 år internationellt. Fokus ligger på attraktivt belägna fastigheter i växande större europeiska och nordamerikanska städer. Den geografiska spridningen minskar risken samtidigt som koncentrationen av innehaven till några utvalda storstäder ökar effektiviteten i förvaltningen. 

Bolaget har en selektiv förvärvsstrategi och ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar. I normalfallet behåller Akelius sina fastigheter i minst tio år. 

En viktig del i affärsstrategin är att köpa fastigheter med förbättringspotential, förbättra servicen och uppgradera lägenheter efter hand som hyresgäster flyttar ut. Under 2018 uppgraderades cirka 2 700 lägenheter. Tillvägagångssättet höjer både hyresintäkterna och värdet på fastigheterna. En del av affärsidén är att avyttra fastigheter som får attraktiva bud för att kunna göra nya investeringar i fastigheter med uppgraderingspotential. 

Bostäder står för hela 92 procent av Akelius totala uthyrbara yta. En hög andel bostäder ger stabila och förutsägbara kassaflöden och reglerade hyresmarknader gör att hyresrisken är låg. Den reella vakansgraden har historiskt legat stabilt kring 1 procent. I genomsnitt har Akelius fastigheter klart lägre hyror än marknadshyran på de orter där fastigheterna är belägna, vilket också sänker risken både vad gäller hyresintäkter och fastighetsvärden. Historiskt har bostadshyror utvecklats bättre och stabilare än hyror i kommersiella fastigheter. 

För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför bolaget en nyemission och notering av bolagets D-aktie på Nasdaq First North Growth Market. 


Utdelning
Akelius ska verka för kontinuerlig utdelning på stam- och preferensaktier. Om utdelning beslutas på stamaktier, har D-aktierna årligen rätt till sammanlagt fem gånger den sammanlagda utdelningen på A-aktierna, dock högst 0,10 euro per år. Betalning av utdelningen sker kvartalsvis.


Swedbank AB är förmedlare av och emissionsinstitut för Akelius Residential Property D-aktier i bolagets nyemission.


Se intervju med Akelius vd, Pål Ahlsén


Erbjudandet i korthet

  • Teckningsperiod för allmänheten: 19 september – 2 oktober 2019 klockan 17.00 
  • Erbjudandepris: 1,75 – 1,85 euro per D-aktie (courtage utgår ej)
  • Minsta post: Anmälan ska avse lägst 300 D-aktier däröver jämna poster om 50 D-aktier upp till 54 000 D-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 54 000 D-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris 1,75 – 1,85 euro motsvarar det en minsta investering om 525 till 555 euro (omräknat till SEK cirka 5 597 – 5 916 kronor, baserat på valutakursen per den 17 september 2019).


Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om förvärv av D-aktier kan göras mellan den 19 september och 2 oktober 2019 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt


Observera
I internetbanken och appen kommer erbjudandepris inte att anges, för information angående erbjudandepris se prospektet. Den preliminära likviden som anges efter genomförd anmälan kommer att vara 0 svenska kronor fram till besked om tilldelning den 4 oktober 2019. Likviden kommer att dras i svenska kronor enligt den valutakurs euro/svenska kronor som fastställs enligt valutaväxlingen som beskrivs nedan.


Valutaväxling
Eftersom erbjudandepriset kommer att fastställas i euro och betalning av emissionslikviden till bolaget ska erläggas i euro, kommer Swedbank, efter styrelsens beslut om tilldelning, att genomföra en valutaväxling euro/svenska kronor motsvarande det belopp i euro som tilldelats anmälningar från allmänheten inkomna till Swedbank i Erbjudandet. Swedbank tillämpar den genomsnittliga valutakursen euro/svenska kronor betald av Swedbank vid genomförandet av valutaväxlingen (utan några tillkommande avgifter). Genomsnittskursen kommer att avrundas till två decimaler, varvid exempelvis 0,002 kronor avrundas till 0,01 kronor. Valutaväxlingen genomförs i enlighet med FX Global Code.


Viktiga datum

  • Teckningsperiod för allmänheten: 19 september – 2 oktober 2019 klockan 17.00 
  • Prisets offentliggörande och besked om tilldelning beräknas ske 4 oktober 2019. 
  • Likviddag för allmänheten: 8 oktober 2019. 
  • Första dag för handel är den 4 oktober 2019 på Nasdaq First North Growth Market. 

Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 8 oktober 2019. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina aktier första handelsdagen ska likvida medel i svenska kronor för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på tilldelningsdagen den 4 oktober 2019 klockan 01:00.


Viktig information
Swedbank är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Läs mer om erbjudandet, villkor och risker förknippade med erbjudandet på swedbank.se/prospekt 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan