- Det är bra att de med lägst pensioner får lite mer i plånboken. Men små skillnader i pension mellan de som har arbetat ett helt yrkesliv och de som inte arbetat, kan ge negativa drivkrafter för samhällsekonomin - om människor upplever att det inte lönar sig att arbeta, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank. 

Mindre skillnad mellan att arbeta och inte
Skillnaden i disponibel inkomst mellan en nypensionerad undersköterska och en garantipensionär med maximalt bostadstillägg är idag knappt 2 300 kronor per månad. Efter årsskiftet höjs det maximala bostadstillägget för pensionärer med knappt 1 000 kronor per månad. Samtidigt höjs garantipensionen med 200 kronor utöver den årliga uppräkningen.[1] 

Regeringen har aviserat att man också kommer att sänka skatten för pensionärer, men trots det kommer det efter årsskiftet ändå bara skilja 1 300 kronor per månad i disponibel inkomst mellan en individ med lägre inkomst som har arbetat hela sitt liv och en individ med garantipension och maximalt bostadstillägg. 

- Efter höjningen av grundskydden kan en garantipensionär med maximalt bostadstillägg ha knappt 14 100 kronor att leva på, medan den disponibla inkomsten för en nypensionerad undersköterska blir drygt 15 400 kronor. Skillnaden i pension mellan att ha arbetat ett helt liv och att inte ha arbetat alls blir alltså bara 1 300 kronor, säger Madelén Falkenhäll. 


800 kronor mer i pension genom förändringar i pensionssystemet
Det allmänna pensionssystemet är underfinansierat. När det nya pensionssystemet infördes under 1990-talet var tanken att pensionsavgiften skulle vara 18,5 procent. Så blev det inte, den blev 17,21 procent i stället. Höjer man avsättningen till de 18,5 procent som var tänkt så innebär det mer pengar in i systemet, och med det högre pensioner på sikt. Swedbanks beräkningar visar att det skulle innebära över 400 kronor mer i pension efter skatt varje månad för en undersköterska som är i 25-årsåldern idag.[2]

Förändringar i premiepensionen kan också vara en väg till högre pensioner. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som placeras i fonder och därmed utvecklas i takt med börsen. Individen kan själv välja hur pengarna ska placeras. Varje år avsätts 2,5 procent av lönen till premiepension, men som andel av den slutliga pensionen står premiepensionen för en betydligt större del, den växer alltså mer.[3] Höjer man avsättningen till 5 procent kan man dra större nytta av det och pensionerna blir högre på sikt. För samma undersköterska som ovan skulle då pensionen bli ytterligare 350 kronor högre efter skatt per månad, enligt våra beräkningar.[4]

- Genom att öka den totala avsättningen till pension och genom att omfördela så att en något större andel placeras i premiepensionen kan pensionerna på sikt höjas. För en undersköterska i 20-25-årsåldern idag skulle det kunna innebära omkring 700-800 kronor mer i pension efter skatt varje månad, säger Madelén Falkenhäll.


[1] Än så länge förslag, men de förväntas finnas med i regeringens budgetproposition senare i höst.

[2] Höjningen antas göras inom ramen för arbetsgivaravgiften och fördelas mellan inkomstpension och premiepension. Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens antaganden

[3] Den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet har sedan starten varit drygt sju procent per år. Källa: Pensionsmyndigheten. Utvecklingen 1995-2017.

[4] Beräkningar gjorda i dagens penningvärde och utgår från Pensionsmyndighetens antaganden. Hänsyn är tagen till att inkomstpensionen minskar något när en större andel av avsättningen går till premiepension.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan