Holmen är en skogsindustrikoncern med cirka 3000 anställda. 2018 var omsättningen 16 miljarder kronor med ett rörelseresultat (justerad EBIT) på 2,475 miljarder kronor. Största aktieägare är Lundbergföretagen. 

Holmen är ett vertikalt integrerat företag, som dels äger och brukar en miljon hektar produktiv skogsmark (en yta nästan lika stor som Skåne), och dels tillverkar olika produkter av trä. Verksamheten är uppdelad i fem affärsområden: skog, timmer, papper, kartong, och energi. Där energiframställningen främst utgörs av vattenkraft. 


Värdefull skog
I ett bolag med så stora skogsägor som Holmen kommer vinsten från två källor. Dels företagets normala operativa verksamhet, och dels vinst till följd av eventuella uppvärderingar av skogsmarkerna, på liknande sätt som för fastighetsbolag.  

Det är i Holmens skogar som Kepler Cheuvreux ser särskilt stor potential. Den senaste tidens skogsaffärer till höga hektarpriser visar att marknaden hungrar efter skogsmark. Industriaktörer såväl som finansiella investerare och pensionsfonder. Det finns flera anledningar till det stora intresset. 

Dels medför de låga räntorna att pengar strömmar till tillgångsslag som genererar förutsägbara och stabila intäktströmmar, som skog. Dessutom ser Kepler Cheuvreux en ökande global efterfrågan på trä under det kommande decenniet. Exempelvis på grund av dess miljövänlighet som byggmaterial, nya potentiella biobränslen, och e-handelns behov av paketering. Tillgången på trä väntas inte öka lika snabbt, då storproducenterna Kanada och Ryssland saknar tillräcklig infrastruktur, och Kina samt Brasilien troligtvis kommer behöva begränsa sin avverkning. 

Sammantaget ses det som troligt att dagens höga skogspriser inte bara kommer att bestå, utan stiga ytterligare under kommande decennium. Kepler Cheuvreux värderar Holmens skogsverksamhet till 31 miljarder kronor, jämfört med 19 miljarder kronor i Holmens balansräkning. De icke-produktiva skogsmarkerna värderas av Kepler Cheuvreux till 2 miljarder kronor, då det ses möjlighet att använda dessa för vindkraftverk, bostäder, eller rentav jaktmarker. Kepler Cheuvreux hävdar att dessa värderingar inte reflekteras i Holmens aktiekurs, som stått och stampat i ett års tid.   


God lönsamhet på andra områden
Även Holmens vattenkraftverk värderas högt av Kepler Cheuvreux, då de har mycket stabila driftkostnader, låga investeringsbehov, och är koldioxidneutrala. Resterande affärsområden utgör 30 procent av Kepler Cheuvreux värdering (summan av delarna, SOP) av Holmen. Inom kartongverksamheten som brottats med lönsamhetsproblem väntas en rekyl till tillfredsställande lönsamhet, medan det inom pappersverksamheten antas ske en smärre minskning i vinst från höga nivåer. Inom träprodukter ses stora utmaningar i närtid, men god potential på sikt. 

Sammanfattas Holmen är det ett företag som står stadigt, med låga behov av nyinvesteringar och starkt fokus på aktieutdelningar. Lönsamheten bör vara robust även under en lågkonjunktur. Holmens aktie erbjuder därmed gott om långsiktig potential med begränsad nedsida. 


Synen på Holmen
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 280 kronor


Visste du att?
Holmens rötter sträcker sig ända tillbaka till ett vapenfaktori på 1600-talet.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan