Anledningen till prisuppgången är att Indonesien, som är världens största nickelproducent, nu gjort allvar av hotet om kraftiga exportbegränsningar av nickelmalm från och med december. Nickelpriset har under året klättrat stadigt norrut, vilket utöver spekulationer om ett kommande exportfördbud, också är ett resultat av en på längre sikt ökad efterfrågan, då nickel är en viktig beståndsdel i elbilsbatterier.

För gruvbolagen Boliden och Lundin Mining är den stigande pristrenden positiv. Boliden har en exponering mot nickel på 5-10%, medan motsvarande för Lundin Mining är 10%. Då basmetallens främsta användningsområde är framställning av rostfritt stål lär den ändrade prisbilden även få konsekvenser för stålpriset. 


Boliden

Lundin Mining

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan