Efter ett ytterst starkt första halvår, har den amerikanska aktiemarknaden, i likhet med andra ledande regioner, under sommaren planat ut på höga nivåer. Från vår majstrategi är utvecklingen lite negativ i lokal valuta, men ändå klart bättre än på andra ledande marknader. En fortsatt stark dollar under perioden har resulterat i en sidledes utveckling i svenska kronor. Detta trots emellanåt stora dagsrörelser, i linje med det handelspolitiska nyhetsflödet.

Efter att vi höjde rekommendationen för USA till en övervikt i maj, väljer vi nu att ytterligare öka denna något. Amerikanska vinstprognoser, i likhet med de på andra regioner, har reviderats ner successivt under året. Vi bedömer att vinsterna är på väg att formera en botten, att de konsolideras under ännu något kvartal, för att därefter återta en mer positiv utveckling. Värderingarna reflekterar delvis detta och är fortsatt högre än i andra regioner. 

- Då rapporterna för det andra kvartalet återigen har överträffat förväntningarna, och då den amerikanska marknaden är mindre beroende av internationell handel, bedömer vi att det finns mer att hämta, framförallt relativt Europa och Japan, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg.

Skuldsättningen bland amerikanska bolag är fortsatt hög, men det är också deras intjäning och kassapositioner. Bolagen har därför god täckning för sin upplåning


Hög tillförsikt hos amerikanska konsumenter
Vi bedömer att den amerikanska ekonomin är i hyggligt god balans. Makrosignalerna har varit fortsatt blandade under sommaren. Medan tillverkningsindustrin visar tecken på avmattning, utvecklas servicesektorn stabilt. Tillförsikten hos amerikanska konsumenter är fortsatt mycket hög och den viktiga husmarknaden stabil, med hög köpoptimism och låga lagernivåer. Arbetsmarknaden är rekordstark, även om månadsdata har varit lite volatil under sommaren.

En fortsatt stark dollar minskar utsikterna för centralbanken att nå sitt inflationsmål, och detta tillsammans med internationell konjunktur- och handelsoro bidrar till att Fed fortsätter att ge duvaktiga signaler, även om de inte är lika mjuka som marknaden (eller presidenten) hade önskat.


Överträffade prognoserna
Den amerikanska rapportperioden för det andra kvartalet ligger bakom oss och bekräftar bilden av god lönsamhet och försäljning. Analytikernas förväntansbild för kvartalet har återigen visat sig alltför försiktig, en större andel av rapporterna än vanligt har överträffat prognoserna. Utfallet jämfört med motsvarande period ifjol är därför ett par procentenheter bättre än förväntat. En betydande skillnad mellan företag med hög internationell avsättning, och sådana med mest inhemsk försäljning är tydlig. Den förra gruppen har haft en klart sämre vinstutveckling det senaste kvartalet, jämfört med för ett år sedan.

Samtidigt har en relativt hög andel av de bolag som har lämnat vinstprognos för det tredje kvartalet, justerat ned denna. Analytikernas prognoser speglar detta. De förväntar sig nu ytterligare något kvartal med negativ vinstutveckling, och därefter en något positiv utveckling under det fjärde kvartalet. 

- Totalt för 2019 utmynnar det i en förväntad vinsttillväxt på cirka 1,5 procent. Vi bedömer att den amerikanska vinstutvecklingen blir fortsatt god, också relativt andra stora regioner.

Jämfört med motsvarande period förra året är vinstutvecklingen under det andra kvartalet i stort oförändrad. Då försäljningen samtidigt har utvecklats lätt positivt, har vinstmarginalerna krympt något, men är fortfarande historiskt höga, drygt 11 procent. Stigande produktions-, löne- och materialkostnader bidrar till viss marginalpress. En del bolag nämner också att högre tullar och svårigheter att skicka dessa vidare till konsumentledet leder till marginalpress. 

- Men sammantaget ser vi positivt på möjligheterna på den amerikanska aktiemarknaden och ökar därför övervikten något, säger Mats Waldemarsson.

Placeringsförslag: Swedbank Robur Amerikafond 

Läs hela investeringsstrategin med fler placeringsförslag. 

Se veckans Utblick om investeringsstrategin.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan