Resurs Holding är en nischbank verksam inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Holding hade 765 anställda och en lånebok på 28 miljarder SEK vid utgången av 2018. Resurs har varit verksamt i över 40 år och har under åren byggt upp en kundbas på 5,9 miljoner kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten är uppdelad i tre affärssegment: Payment Solutions, Consumer Loans och Insurance.

Resurs är en ledande aktör för säljstödjande finansierings- och betallösningar till butikskedjor och e-handelsföretag. Payment Solutions utgörs av retail finance, kreditkort och factoring. Inom factoring är fokus primärt på fakturaköp och fakturabelåning till små och medelstora företag. Vid utgången av 2018 uppgick utlåningen till allmänheten till 10,5 miljarder SEK. Inom Consumer Loans tillhandahålls privatlån till konsumenter som vid årsskiftet uppgick till 17,4 miljarder SEK. Inom affärsområdet Insurance bedrivs sakförsäkringsverksamhet i bolaget Solid Försäkring som erbjuder försäkringar inom produkt, trygghet, motor och resor.

Resurs Holding har en stark position hos stora detaljhandelskedjor och en stor kundbas som används för både kreditexpansion och bättre kreditbeslut. En skalbar operativ plattform skapar en stark lönsamhet och god kapitalgenering. Till svagheterna hör en hög omsättning på låneboken och kreditexponering mot lån utan säkerhet.

Investment case

Resurs Holding har haft en snabb tillväxt och stark lönsamhet under det senaste decenniet. Flera av de strukturella drivarna som lett till framväxten av nordiska nischbanker kommer att fortsätta ge stöd till fortsatt tillväxt, enligt Kepler Cheuvreuxs bedömning. Dessa drivare inkluderar utvecklingen av nya distributionskanaler samt ändrade konsumentbeteenden. Ytterligare tillväxt för Resurs väntas komma från utvecklingen och breddningen av deras erbjudande inom Retail Finance som erbjuder konsumentfinansiering och är kärnan i verksamheten. Dock, oro kring de svenska hushållens höga skuldsättning väntas leda till regleringar som håller tillbaka tillväxten. Med flera aktörer som investerar i branschen väntas Resurs erbjudande möta en utökad konkurrens. Kepler Cheuvreux bedömer att kreditförlusterna i det nordiska banksystemet kommer att öka från nuvarande låga nivåer under de kommande tre åren då konjunkturen försvagas samtidigt som möjligheten till penningpolitiska stimulanser är begränsad. Resurs Holdings starka vinsttillväxt under åren 2016-2018 på 17,7 procent i genomsnitt förväntas minska till 2,4 procent för 2019-2021, då konkurrens och kreditförluster väntas utgöra en tilltagande motvind. Dock, banken är välkapitaliserad och erbjuder en attraktiv direktavkastning på 6,8-7,6 procent baserat på en utdelningsgrad på 61-69 procent. 

Värdering

Baserat på estimaten för 2019-2021 värderar Kepler Cheuvreux Resurs Holding genom en modell baserat på överskottskapital. Med en antagen kostnad för det egna kapitalet på 11,5 procent, en långsiktig tillväxt på 2,5 procent och 16,5 procent i långsiktig avkastning på det egna kapitalet ger värderingsmodellen en riktkurs på 58 SEK. Aktien anses vara rimligt värderad och några kommande triggers, som kan ändra på sentimentet, syns inte på horisonten. Aktien får dock stöd av direktavkastningen på 6,8-7,6 procent. Bevakning inleds med Behåll.


Resurs Holding

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan