Med en stor andel internationella världsledande konjunkturkänsliga bolag styrs den svenska aktiemarknaden till största del av den globala makro- och valutautvecklingen. Addera den globala riskviljan, som ofta gör att rörelser blir kraftfullare än vad som fundamentalt kan motiveras, och du har förklaringen till varför den svenska marknaden i regel svänger mer än många andra. Ovan beskrivning är inte på något sätt ny information för någon, men under året har den återigen visat sig vara högst relevant. 

-Sverige startade året starkt när återhämtningen efter den svaga avslutningen 2018 påbörjades, och därefter har Sverige åter följt de globala svängningarna med hävstång åt båda håll. Precis som vi är vana vid och inte minst när investerare slits mellan konjunkturhopp och recessionsförtvivlan, i nuläget påeldat av rädslan för vad den pågående handelsdispyten kommer att få för effekt, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Den övergripande ekonomiska riskbilden har varit ungefär densamma under en längre period. Självfallet har vissa risker blivit tydligare samtidigt som andra tillkommit men den stora bilden är ungefärligen oförändrad. 

-I början av året innebar detta att vi ansåg att den svenska aktiemarknaden, och inte minst de konjunkturkänsliga sektorerna, hade tagit höjd för en mycket mörkare utveckling än den vi såg framför oss. I nuläget säger vi inte att så är fallet, men vi argumenterar fortfarande för att rådande värdering indikerar en allt för mörk utveckling, säger Mattias Isakson. 

Nedan bild illustrerar lite förenklat stödet vi såg i början av året och att det i grunden är detsamma ännu i dag.  

Svenska makrosiffror, har i likhet med övriga världen, till största delen kommit in svagare än väntat under sommaren. Samtidigt har förväntansbilden på Riksbanken tydligt förändrats. Det sannolika är att räntan kommer ligga stilla under en avsevärd tid framåt och det är svårt att se att den svenska kronan kommer stärkas inom någon rimlig framtid. 

-Effekterna av den låga räntan är tudelad. Banker mår bra av högre räntor och med en relativt hög andel banker i det svenska aktieindexet hålls marknaden tillbaka av den låga räntan. Samtidigt skall inte den positiva effekten av den låga räntan för bostadsmarknaden förringas, säger Mattias Isakson. 

Det var en av ett antal faktorer som utländska investerare tidigare höll emot Sverige. Med den stabilisering vi sett på bostadsmarknaden i kombination med ränteutsikterna hörs de argumenten allt mer sällan numera. Ett annat stort frågetecken har länge varit den svaga svenska kronan. Även här är effekterna tudelade.

-Bolags konkurrenskraft och värdet på vinster som växlas till kronor stärks då valutan försvagas samtidigt som utländskt kapitals avkastning riskerar att urholkas, säger Mattias Isakson. 

En ännu viktigare sektor än bank är de konjunkturkänsliga sektorerna, verkstad och basindustri. De utgör grunden för den svenska aktiemarknaden och med tanke på sektorernas globala exponering blir de avgörande för synen på den svenska marknaden, inte minst när den övergripande vyn på aktier till stor del handlar om recession eller inte. Med vår grundsyn för ekonomin och de generella förutsättningarna vi ser framför oss skapas också goda möjligheter för en bra utveckling för den svenska aktiemarknaden. Vi förblir överviktade. 

-Sommarens rapportsäsong bekräftade bilden av avmattande vinstmomentum och fortsatta, om än små, nedjusteringar av förväntningarna. Samtidigt kom de sammanslagna vinsterna in marginellt bättre än väntat. Det innebar en starkare utveckling än Europa i stort men inte lika positivt som i USA. Utifrån den övergripande ekonomiska utvecklingen känns det som ett rimligt utfall, avslutar Mattias Isakson. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan