Medica är Swedbank Roburs globala hälsovårdsfond som firar 20 år i år. Den består av 60 till 75 innehav inom hälsovårdssektorn med stora lönsamma bolag som bas men med en preferens för små och medelstora företag som krydda. Två tredjedelar av bolagen är noterade i USA, cirka en fjärdedel i Europa och resterande del i Japan. Vi har bett fondens förvaltare Mattias Häggblom berätta lite mer om tre av dem.

Thermo Fisher

Thermo Fisher är världsledaren inom reagens och analysinstrumentation för forskare inom läkemedelsindustrin och akademi. Företaget verkar inom en industri som växer organiskt 3–5 % per år men där Thermo, på grund av en bättre positionering och ett starkare kunderbjudande, växer snabbare än vad industrin gör med det organiska tillväxtmålet på 5–7 % per år. Lägg till detta mindre tilläggsförvärv, skalfördelar i produktion och marknadsföring vilket driver en marginalförbättring och dessutom aktieåterköp, så landar du i en vinst per aktie-tillväxt som är uthållig kring 15 %. De har en ledning i världsklass som vänt bolaget från att vara mer cykliskt exponerat till att nu vara exponerat mot mer långsiktiga trender såsom bioprocessing och genterapi. Företaget har även tidigt investerat i Kina och är numera ett av de mer exponerade bolagen mot denna snabbväxande region. Slutligen var de disciplinerade nog att avbryta budprocess på företaget Qiagen när ett sockrat bud inte ledde till önskvärd acceptansnivå. Det är summeringen på varför Thermo Fisher är en av mina favoriter.

Horizon Therapeutics

Innovation borgar ofta för kommersiell framgång och Horizon Therapeutics läkemedel Tepezza är inget undantag. Sällan kan ett litet bolag lansera ett nytt läkemedel med inte bara en utan två publikationer i den ledande medicinska tidskriften New England Journal of Medicine där fas II respektive fas III-resultaten publicerades. Antikroppen som de utvecklat mot en ovanlig inflammatorisk och fibrotisk ögonsjukdom, där framlidne skådespelaren Marty Feldman kanske är den mest kände personen med sjukdomen, förvärvades billigt strax efter att initiala humandata publicerats. Då pekade ”peak sales”-estimaten på 500 miljoner USD i potential. Efter två kvartal på marknaden och efter ett sällan skådat mottagande har nu Horizon Therapeutics uppreviderat potentialen för produkten till mer än 3 miljarder USD i försäljning vid ”peak sales”. Vi gillar resan - från ett så kallat ”specialty pharma-bolag” på industrins bakgård till biopharmas finrum där främst innovation belönas - som ledningen har tagit bolaget och aktieägarna på. Tepezza förvärvades för initiala 145 miljoner USD och kan numera representera ett värde för Horizon Therapeutics på 12 miljarder USD (4x peak sales). Jag tror att ledningen kan fortsätta göra kloka förvärv av innovativa produkter ”under ytan” och därmed snuva de största bolagen på dem.

Ionis

I och med kartläggningen av det mänskliga genomet (arvsmassan), trodde många att läkemedelsindustrin skulle översvämmas av nya mekanismer och målstrukturer (så kallade ”targets”). Tanken var god men sanningen var att det skulle ta nästa ytterligare 20 år för skördetiden att komma. Men nu är det nära och Ionis är ett av flera bolag som sannolikt kommer att kunna skörda frukterna från de tidigare upptäckterna. Den ökade genetiska kunskapen har möjliggjort en bättre förståelse för varför vissa personer drabbas av ovanliga sjukdomar som SMA, ALS, Huntingtons sjukdom och sannolikt även Alzheimer. Ionis har möjlighet att med sitt kunnande skräddarsy korta strängar av nukleotider, så kallade oligonukleotider, som efter decennier av kemiska förfiningar numera har större chans att nå sin målvävnad utan biverkningar, vilket initialt var begränsande, och att ”stänga av” de felaktiga, ofta toxiska, proteiner som produceras. Det fina med RNAi-terapier som brett inkluderar ett bolag som Ionis är att när ett bolag en gång visat att en sjukdom kan behandlas med deras terapi, så är sannolikheten väldigt hög att framgången kommer kunna återupprepas inom andra väl förstådda sjukdomar som även de oftast har ett genetiskt inslag. Det är därför Ionis har en forskningsportfölj som är så bred och attraktiv för sjukdomar med stort medicinskt behov och varför namnkunniga läkemedelsbolag som AstraZeneca, Roche, Novartis och Biogen samtliga återfinns på bolagets partnerlista.

Swedbank Robur Medica

1 mån
-2,74%
3 mån
+0,20%
i år
+2,49%
1 år
+10,38%
3 år
+45,80%
5 år
+41,28%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
25,53
sharpe
1,04
förv.avg.
1,25%
Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och e…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan