Fabege

 • Med hela fastighetsportföljen koncentrerad till centrala Stockholm och närliggande Solna och Hammarby sjöstad och en stor projektportfölj bör Fabege handlas med 10 procents premie mot substansvärdet. 
 • Fabeges projektportfölj svarar för hela 10 procent av den totala fastighetsportföljens värde. De senaste tio åren har avkastningen (ROI) på projektportföljen i genomsnitt varit 50 procent. De tre första kvartalen 2019 var den hela 104 procent, och helåret 2018 98 procent. Historiskt har projektportföljen bidragit med en årlig extra substansvärdestillväxt (NAV) på 5 procent. 
 • Många transaktioner över bokförda värden i fjärde kvartalet 2019 bör leda till uppvärderingar av fastighetsvärdena i samband med rapporten.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 175 (162) kronor 
 • Rapportdag: 5 februari 

Läs mer på bolagssidan för Fabege


Wallenstam 

 • Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i främst Stockholm och Göteborg. Bolaget är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 9 000 lägenheter. Bostäder står för cirka 45 procent av hyresintäkterna och kommersiella fastigheter i framför allt central Göteborg för återstoden. Den starka marknaden för kommersiella fastigheter i Göteborg gör att hyresintäkterna väntas fortsätta stiga under prognosperioden, fram till 2021.
 • Rekordhögt byggande av egna hyreslägenheter, som väntas öka ytterligare fram till 2021 talar för aktien. Många transaktioner i segmentet talar för ytterligare sänkt avkastningskrav, och därmed stigande värderingar
 • Riktkursen bygger på en cirka 40-procentig premie på det förväntade substansvärdet i slutet av 2020, vilket ligger i linje med hur aktien handlats historiskt, men också tar viss höjd för stigande fastighetsvärden och en ökning av antalet byggstarter. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 135 (125) kronor 
 • Rapportdag: 5 februari 

Läs mer på bolagssidan för Wallenstam


Platzer

 • Med fullt fokus på Göteborg är Platzer unikt bland börsnoterade svenska fastighetsbolag.
 • Utsikterna för kommersiella fastigheter i Göteborg ser goda ut: stark efterfrågan kompenserar för ett ökat utbud, vilket lovar god tillväxt i uthyrningen på kort och medellång sikt. 
 • Platzers substansvärdet per aktie väntas ha ökat med 23 procent till 86 kronor under 2019. Riktkursen bygger på 20 procents premie på det förväntade substansvärdet i slutet på 2020, plus 7 kronor per aktie för redan sålda byggrätter i Södra Änggården.
 • Ökat fokus på fastighetsutveckling och logistik är långsiktigt positivt.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 125 (109) kronor 
 • Rapportdag: 7 februari 

Läs mer på bolagssidan Platzer


Entra 

 • Cirka 70 procent av fastighetsportföljen består av kontor på den starka Oslomarknaden. 
 • 62 procent av hyresgästerna kommer från offentlig sektor och den genomsnittliga kontraktstiden är 6,2 år, vilket ger stabilitet och hög förutsägbarhet i intjäningen.  
 • Belåningsgraden är låga 39 procent
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 175 (161) norska kronor 
 • Rapportdag: 7 februari 

Läs mer på bolagssidan för Entra


Norwegian Property

 • Aktien handlas med en omotiverad rabatt på 18 procent mot dagens substansvärde. 
 • Nästan hela bolagets kärninnehav är exponerat mot kommersiella fastigheter i Oslo, en marknad med goda utsikter för hyreshöjningar och historiskt låga vakansnivåer. 
 • Belåningsgraden har gått ned till 43 procent, vilket är under målet på 45-50 procent. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 17 (16,5) norska kronor 
 • Rapportdag: 7 februari 

Läs mer på bolagssidan för Norwegian Property

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan