Diös

 • Fokus på fastigheter i norra Sverige ger stabilitet i intjäningen 
 • Diös fastighetsportfölj har en högre direktavkastning än genomsnittet för fastighetssektorn, vilket är gynnsamt i en miljö där vi kan räkna med ”lägre räntor längre.” Uppjusteringar av fastighetsvärdena ligger i korten. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 99 kronor 
 • Rapportdag 11 februari 

Läs mer på bolagssidan för Diös 


SBB 

 • Togs nyligen åter upp till bevakning med en Riktkurs på 27 kronor. Baserat på en kassaflödesvärdering bedöms aktien trots en fantastisk uppgång under förra året fortfarande vara riktigt billig. 
 • Efter förvärvet av Hemfosa är SBB det fjärde största noterade fastighetsbolaget i Norden, vilket ger ökad stabilitet. 
 • Genom att vara ett större och mycket mer stabilt bolag har den genomsnittliga finansieringskostnaden sjunkit väsentlig. Det kommer att lyfta kassaflödet. 
 • pris/kassaflöde (FFO) på 15,5 på det förväntade kassaflödet under 2020 är attraktivt jämfört med sektorsnittet på 21,3. Aktien är också billig med en substansvärdering då aktien handlas till pris/NAV på 102 procent för det förväntade substansvärdet för 2020, jämfört med sektorsnittet på 118 procent.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 27 kronor 
 • Rapportdag 19 februari 

Läs mer på bolagssidan för SBB 


Pandox

 • Pandox specialisering på hotellfastigheter gör bolaget till en annorlunda fågel bland de nordiska fastighetsbolagen. Risken i hyresintäkterna är högre än för andra fastighetsbolag samtidigt som kombinationen av att både äga hotell med andra operatörer, som Scandic, Choice och Leonardo, och driva hotell i egen regi ger mycket hög branschkunskap. Ungefär 85 procent av fastighetsvärdet är utleasat till andra hotelloperatörer, medan återstoden drivs i egen regi. Norden svarar för 44 procent av verksamheten, följt av Storbritannien och Tyskland med 21 respektive 20 procent. 
 • Ända sedan bolaget grundades 1995 har intäkterna aldrig minskat, vilket åtminstone delvis förklaras av att Pandox fokuserar på det stabilare mellansegmentet. 
 • Pandox väntas redovisa intäkter på 1509 miljoner kronor, 13 procent högre än för ett år sedan. Substansvärdet (NAV) per aktie vänta ha gått upp med 16 procent till 190 kronor. Fler renoveringar än normal påverkar tillfälligt kassaflödet (FFO) svagt negativt, å andra sidan väger ett större förvärv i Tyskland under fjärde kvartalet i den positiva vågskålen. 
 • Under 2020 väntas den genomsnittliga intäkten per rum (RevPAR) att stiga med några få procent. 
 • Den höjda riktkursen avspeglar en 20-procentig substansvärdespremie jämfört med sektorn som helhet, vilket är i linje med det historiska (P/NAV) handelsmönstret och beaktar stigande värderingar. Sjunkande avkastningskrav och nya förvärv kan dock komma att ge aktien ytterligare skjuts. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 240 (230) kronor 
 • Rapportdag 12 februari 

Läs mer på bolagssidan för Pandox


Hufvudstaden

 • Hufvudstaden har lägst belåningsgrad av alla Stockholmsbörsens fastighetsbolag, endast 16 procent. Bolaget har också en extremt koncentrerad fastighetsportfölj. Cirka 80 procent av hyresvärdet kommer från Stockholms innerstad och återstoden från central Göteborg. Den låga belåningsgraden är en styrka om räntorna börjar röra sig uppåt. 
 • 43 procent av hyresintäkterna kommer från butiker och restauranger. Den höga andelen butiksfastigheter oroar en del investerare, men Kepler Cheuvreux menar att med tanke på att fastigheter befinner sig i absoluta topplägen och hyrorna inom detta segment stabiliserat sig på goda nivåer, så är oron överdriven.  
 • 49 procent av hyresintäkterna kommer från kontor.  Kontorshyrorna i centrala lägen Stockholm och Göteborg har stigit kraftigt de senaste åren. Med hyreskontrakt som normalt förnyas vart tredje – femte år innebär det att omförhandlingar kommer att fortsätta lyfta Hufvudstadens hyresintäkter fram till och med 2021 med 10-15 procent. (De tre första kvartalen 2019 ökade Hufvudstadens kontorshyror med 13 procent.)
 • Riktkursen på 210 kronor baseras på det förväntade substansvärdet (NAV) 12-månaders framåt med en premie på 5% för att reflektera ytterligare sänkta avkastningskrav.
 • Baserat på dagens substansvärde handlas Aktien med 45 procents premie (P/NAV) jämfört med sektorn. Det menar Kepler Cheuvreux är väl försiktigt. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 210 (201) kronor 
 • Rapportdag 13 februari 

Läs mer på bolagssidan för Hufvudstaden 


Brinova 

 • Brinovas mix av samhällsfastigheter (45%) och bostadsfastigheter (40%) erbjuder mycket stabila kassaflöden, exakt det som investerare efterfrågar för närvarande.
 • En ny värderingsapproach, som bygger på kassaflödesanalys (P/FFO) och där Brinova värderas till samma multipel som fastighetssektorn i genomsnitt, ger en Riktkurs på 36 kronor  
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 36 (26,50) kronor 
 • Rapportdag: 26 februari

Läs mer på bolagssidan för Brinova


Läs mer om fastighetsaktier här och om ytterligare fem köpvärda fastighetsaktier här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan