Generellt sett har verkstadsrapporterna för fjärde kvartalet varit bra, med positiva kursreaktioner som följd. 

- Fjärde kvartalets rapporter kan ses om upprepning på det vi såg i tredje kvartalet. Då fanns en rädsla för att svagare makro skulle slå igenom på bolagens resultat. Så blev det inte och aktiekurserna rusade uppåt, vilket gjorde att kraven på leverans från bolagen var högre inför fjärde kvartalet. Men inte heller denna gång har marknaden blivit besviken, konstaterar Mattias Isakson. 

Vad är det då som fått aktiekurserna att fortsätta uppåt? 

Den viktiga orderingången fortsätter att vara ganska svag, och försäljningen har inte heller övertygat.  

- Det som sticker ut är lönsamheten. Det är tydligt att bolagen blivit bättre på att parera svängningar i efterfrågan och hålla uppe marginalerna. Samtidigt vittnar framför allt de kortcykliska bolagen om att lagersituationen är i balans, vilket ger hopp om att orderingången kan börja ta fart. Tillsammans med goda marginaler talar det för stigande vinster framöver, vilket förklarar kursuppgångarna.

I det perspektivet är värderingarna för verkstadssektorn som helhet inte höga. Men skillnaderna är stora mellan bolagen. Atlas Copco har till exempel en historiskt rekordhög värdering, medan Sandvik och Volvo, som har goda förutsättningar att utvecklas väl när efterfrågan ökar, är klart lägre värderade. 

- Sammanfattningsvis är vi fortsatt positiva i vår syn på börsutvecklingen framöver. Rapporterna bekräftade det vi ville se och förbättrat vinstmomentum tillsammans med en ljusare makrobild borde kunna fortsätta driva börsen uppåt. 

Kortsiktigt kan virusutbrottet i Kina dock komma att påverka hela verkstadssektorn negativt, med tappat vinstmomentum som följd.

- Vår bedömning är dock att marknaden i så fall ser igenom detta, och att bolagen kan ta igen förlorad terräng senare under året, säger Mattias Isakson.  

Se mer om rapportsäsongen i Utblick 


Synen på Sandvik 

 • Går in i 2020 i gott skick
 • Till följd av lagerneddragningar sjönk marginalen inom SMS (Sandviks kortcykliska verksamhet) mer än väntat, men med 70 procent av besparingarna som ännu inte fått genomslag bedömer vi att vi är vid botten och att resultatmomentum tar fart 2020-2021. 
 • Kassaflödesgenereringen är superb och bolaget går in i 2020 utan någon finansiell nettoskuld.
 • Vi ser ingen anledning till att aktien ska handlas med 30 procents rabatt till Atlas Copco eller Epiroc, eller att SMS ska handlas med en rabatt till SKF. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 214 (212) kronor
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit

Synen på SKF 

 • Med god efterfrågan i Kina, något lägre i Europa och väsentligt lägre i Nordamerika minskade den organiska tillväxten oväntat ytterligare i fjärde kvartalet. 
 • Även om coronavirusepidemin sannolikt leder till lägre efterfrågan i första kvartalet 2020 än i sista kvartalet 2020 är den cykliska botten sannolikt nära och den organiska tillväxten väntas börja förbättras från andra kvartalet.
 • SKF:s förmåga att skära kostnader i fjärde kvartalet, för att försvara marginalen, imponerar. 
 • Aktien är rimligt värderad
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 193 (186) kronor


Synen på Volvo

 • Stark avslutning ger stöd till prognoser
 • Volvo avslutade 2019 betydligt bättre än förväntat för resultat, orderingång och kassaflöde. 
 • Det starka kassaflödet adderar till en redan solid nettokassaposition och ger stöd till utdelningen på 13 kronor per aktie varav 7,50 är extrautdelning. 
 • Om avyttringen av UD Trucks blir lyckosam kommer Volvo sannolikt att avsluta 2020 med en liknande kassaposition. 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 185 (175) kronor
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit

Synen på ABB

 • Resultatmässigt blev 2019 som förväntat, vilket är en prestation med tanke på de mycket omfattande förändringar som ABB genomgått under året.
 • ABB är på mycket god väg i omstruktureringen från en tungrodd centralstyrd koncern till ett slimmat, snabbfotat bolag med fyra affärsområden med starkt marknadsfokus. 
 • 2020 kommer att fortsätta präglas av omfattande förändringar, men 2021 och 2022 väntas resultatet lyfta rejält. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs 26 schweizerfranc  
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit

Läs mer i Transformerat ABB på väg växla upp


Synen på Alfa Laval 

 • Resultat i fjärde kvartalet var i linje med våra förväntningar 
 • Utsikterna bekräftar vår positiva syn på den marinrelaterade investeringsåterhämtningen under 2020 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 280 kronor
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit

Synen på Atlas Copco 

 • Den organiska tillväxten saktar in
 • Även om den starka orderboken fortsätter att stödja försäljningen, förblir den underliggande efterfrågan svag, särskilt inom allmän tillverkning och fordon, och med en minskade valutamedvind, förväntar vi oss att marginalen fortsätter dala. 
 • Med historiskt rekordhög värdering och jämfört med konkurrenter, finner vi fortfarande att risk/vinst är oattraktiv.
 • Rekommendation: Minska
 • Riktkurs: 277 (289) kronor


Synen på Concentric

 • Rapporterade ett starkare än förväntat resultat för fjärde kvartalet, trots en tuff marknad med 26 procent lägre försäljning. 
 • Med en rörelsemarginal på 23 procent ligger Concentric betydligt över målet på 16 procent, trots mycket tuffa marknadsförhållanden.
 • Den finansiella positionen är stark med en nettokassa på nästan 500 miljoner kronor, exklusive pensionsåtaganden.
 • Concentric verkar övertygat om att elektrifieringen av slutkundssegmentet är stödjande och kan addera 20 procent till försäljningen 2025.
 • Rekommendation: Köp (Behåll)
 • Riktkurs: 175 (165) kronor


Synen på Electrolux 

 • Fjärde kvartalet 2019 var rörigt med produktionsproblem i USA och extra kostnader för den förestående avknoppningen av Professional.
 • Kostnaderna för övergången till automation i den amerikanska verksamheten inom konsumentdelen väntas bli högre än tidigare beräknat, vilket gör att det förväntade rörelseresultatet (EBIT) justeras ned med 18 respektive 14 procent för åren 2020 och 2021.
 • Vi värderar Professional till 65 kronor per aktie inför avknoppningen den 23 mars, Consumer (komsumentdelen) till 155 kronor per aktie och fördelar från automation av tillverkningen till 30 kronor, vilket ger en ny riktkurs på 250 kronor (270). 
 • Rekommendation: Behåll


Synen på Epiroc

 • Svagt över hela linjen. 
 • Gruvkunderna fortsätter att skjuta på investeringarna vilket gjorde orderingången och resultatet sämre än väntat. 
 • Underliggande efterfrågan är oförändrad och den nuvarande svaga efterfrågan är sannolikt temporär, men oavsett det negativ.
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 116 kronor


Synen på Husqvarna 

 • Husqvarna rapporterade ett svagt fjärde kvartal, påverkat av både extern och intern lagerneddragning.
 • Avgående vd är optimistisk inför 2020 och i en normal säsong med 4-5 procent tillväxt kan marginalmålet på 10 procent vara inom räckhåll. 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 95 kronor
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit

Synen på Saab

 • Fjärde kvartalet var sämre än väntat. Särskild den lägre rörelsemarginalen (EBIT) inom Aeronautics överraskade. 
 • Den förväntade vinsten per aktie (VPA) för åren 2022-2022 sänks med 4,1 procent.  
 • Ett lite svagare kvartal ändrar inte den positiva synen på aktien. 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 421 (410) kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan