Access Edge Sweden är en fond som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier samtidigt som den systematiska förvaltningen möjliggör en låg avgift och god riskspridning. Fonden investerar i stora och medelstora svenska bolag men också i bolag som vi bedömer har lösningar på klimatproblemen. Fonden har som mål att uppnå en avkastning liknande den för jämförelseindex före avgifter.

Fonden är klimatsmart eftersom den investerar 10 procent av innehaven i bolag som vi bedömer medverkar till att lösa klimatkrisen. Det kan handla om att bidra till omställningen till förnybar energi eller till en cirkulär ekonomi där målet är att avfall ses som en råvara och produkterna till så stor del som möjligt ska gå att återvinna. Några exempel är bolag inom förnybar energi och bolag som tar fram energieffektiva och energibesparande lösningar som elfordon och energibesparande byggnader. Det kan också vara bolag inom området ”övrig miljöteknik” som batteriteknik, avgasrening och materialåtervinning. Dessutom utesluter fonden tillverkare av fossila bränslen samt producenter vars omsättning från framställning av el från olja, gas eller kol överstiger 5 procent.

Klimatfrämjare framtidens vinnare?

-De flesta har insett att samhället måste gå över till fossilfria lösningar för att klara klimatmålen. Vi ser också starka ekonomiska skäl till att både fokusera på klimatet i investeringarna och minska investeringarna i bolag som orsakar stora utsläpp. Företag som är verksamma inom fossila energikällor ses som mer och mer kontroversiella och det kan till och med komma att anses riskfyllt att äga de här bolagen framöver, berättar Johan Andreasson.

Många stora investerare globalt (till exempel Norska oljefonden, Nobelstiftelsen och Vatikanen) avstår från att investera i bolag som utvinner fossila bränslen. Det har lett till att stora kolbolag fått svårt att finansiera sig och oljebolagen har börjat se den här trenden som en riskfaktor för sin verksamhet. Det är också troligt att koldioxidutsläpp kommer att beskattas framöver. Beslutsfattare i Europa har ställt sig positiva till en sådan skatt. I USA ser vi att fokus i pågående presidentvalskampanj riktas mot klimatfrågor, både som en motreaktion mot president Trumps bristfälliga engagemang på området och som en konsekvens av senare års extremväder i form av bland annat orkaner, skyfall och skogsbränder.

-Vi tror att fondens klimatfokuserade inriktning kommer att leda till ett bättre långsiktigt värdeskapande, säger Linnéa Zanetti.

Mer om Access Edge-fonderna

Swedbank Robur Access Edge Sweden A

1 mån
+5,29%
3 mån
+12,86%
i år
+16,01%
1 år
+54,97%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
130,28
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan