Fjärde kvartalet var starkt för de nordiska storbankerna. Framför allt intäkterna från finansiella transaktioner imponerade, drivet av en gynnsam utveckling på de finansiella marknader och ökad kundaktivitet. 

Sammantaget var bankernas nettoresultat 8 procent bättre än väntat. Vinsten före skatt var 4 procent högre och kärnverksamheten före provisioner 3 procent bättre än konsensus.  

Ökade volymer och påbättrade marginaler på inlåningen hjälpte till att kompensera trycket på utlåningsmarginalerna och kreditkvalitet. Sammantaget var kreditförlusterna 4 procent över

förväntningarna, men dessa var relaterade till ett litet antal större exponeringar. Kreditförlusterna fortsätter trots detta att vara historiskt låga och väntas endast stiga blygsamt.

Dock är det framöver ökande kreditförluster och marginalpress som är de främsta riskfaktorerna att se upp med i bankerna.  

Ur ett aktieägarperspektiv spelar också förväntningar om stigande kapitalkrav stor roll. Trots att samtliga banker stärkte sin kapitalposition, mer än förväntat var det bara Danske Bank föreslog en utdelningshöjning som meningsfullt avviker från förväntningarna.

Det genomgående budskapet från de svenska bankernas ledningar var att det är det klokt att hålla på kapitalet mot bakgrund av förväntat stigande kapitalkrav och potentiellt svagare konjunktur framåt.

Trots att utdelningarna alltså inte höjs nämnvärt i de flesta fall fortsätter nordiska bankaktier dock överlag att ge en attraktiv direktavkastning. 


Synen på Nordea 

 • Kapitalmarknadsdagen innebar en nystart för aktien, då ledningen lyckades göra det trovärdigt att Nordea kan nå ett kostnads/intäktstal på 50 procent och en avkastning på eget kapital (ROE) på 10 procent år 2022. 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 8,80 euro 

Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit


Synen på Danske Bank 

 • Risken har minskat för nya vinstvarningar. 
 • God uppsidespotential när dammat kring penningtvätten i Baltikum lagt sig. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 130 danska kronor


Synen på Handelsbanken  

 • Levererade en stark rapport tack vare lägre kostnader, högre nettointäkter och mycket låga kreditförluster.
 • Trots det goda resultatet och en stark balansräkning höjs inte utdelningen eftersom kapitalkraven väntas skärpas. 
 • Rekommendation: Minska 
 • Riktkurs: 93 (91) kronor


Synen på SEB

 • Levererade en stark rapport, men valde att bygga på kapitalbufferten, snarare än att öka utdelningen till aktieägarna. 
 • Osäkerheten kring penningtvätt i Baltikum väntas fortsätta till April, då mer klarhet i frågan väntas. 
 • Rekommendation: Minska 
 • Riktkurs: 87 (86) kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan