Generellt har fastighetsbolagen Kepler Cheuvreux bevakar presenterat väldigt bra rapporter, inleder fastighetsanalytikern Albin Sandberg. Sektorn hade en fantastisk utveckling under år 2019 då den steg med över 60 procent i genomsnitt. Aktierna är därmed högt värderade, men denna rapportsäsong har gett stöd.

-Och kommer det fler rapportsäsonger som den här blir inte värderingar ett tillräckligt argument för att man ska sälja sektorn, säger Albin Sandberg. 

Han menar att det fanns en viss oro på marknaden inför rapporterna i och med att somliga fastighetsbolag under det tredje kvartalet rapporterade fallande nettouthyrning: den främsta framåtblickande indikatorn inom fastighetssektorn. 

När rapporterna för det fjärde kvartalet rullade in hade dock denna vind vänt, och nettouthyrningen ser nu betydligt bättre ut. 

-Samtidigt visar sådan här oro att marknaden är ganska känslig i och med de höga värderingarna, så man bör vara uppmärksam på negativa nyheter då dessa skulle kunna leda till stora kursrörelser nedåt. 

Bryts fastighetssektorn upp i segment har de flesta god utveckling. Men det finns ett undantag. 

-Detaljhandelsfastigheter går inte lika bra, vilket är anledningen till att vi är mer skeptiska till fastighetsbolag med stor exponering mot dessa. Som Atrium Ljungberg och Citycon. 

Bland de enskilda aktier som Albin Sandberg gillar mest återfinns det skånska Wihlborgs. 

- De har en stark stående fastighetsportfölj som genererar pengar samtidigt som de är duktiga på att hitta ny utvecklingspotential. Dessutom kan de marknaden i Skåne väldigt väl, säger han.


Synen på Atrium Ljungberg 

 • Den underliggande vinsten var bättre än väntat i fjärde kvartalet, men guidningen för 2020 var sämre än väntat. 
 • Stor exponering mot detaljhandelsfastigheter är negativt, även om Atrium Ljungbergs innehav är bättre än genomsnittet. 
 • Rekommendation: Minska
 • Riktkurs: 224 (212) kronor
Läs mer på bolagssidan för Atrium Ljungberg 


Synen på Castellum

 • 22 år med stigande utdelningar är svårslaget och det kommer sannolikt att fortsätta 2020-2021
 • Nettouthyrningen väntas gynnas av projektstarter där beslutade investeringar värda 1,1 miljarder kronor återstod i fjärde kvartalet 2019. Det motsvarar bara 1 procent av Castellums fastighetsportfölj. Men nya utvecklingsprojekt värda cirka 10 miljarder kronor kan startas under 2020-2021. Det gör Castellums tillväxtprofil betydligt mer attraktiv både vad gäller kassaflöde (FFO) och substansvärde (NAV). 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 260 (250) kronor 

Läs mer på bolagssidan för Castellum


Synen på Diös

 • Kvartalsresultat var något svagare än förväntat. 
 • Direktavkastningen väntas vara 3,7 procent för 2020, vilket är långt över genomsnittet på 2 procent för fastighetssektorn. 
 • Nytt mål att höja intäkterna från fastighetsförvaltningen med 10 procent årligen de närmaste tre åren. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 105 (99) kronor 

Läs mer på bolagssidan för Diös


Synen på Fabege 

 • Det underliggande resultatet var 5 procent bättre än förväntat.
 • Avkastningskraven är på väg ned i Stockholm, vilket gör att värdet på Fabeges fastigheter går upp. Tillsammans med dolda värden i byggrättsportföljen motiverar det en höjning av riktkursen.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 185 (175) kronor 

Läs mer på bolagssidan för FabegeSynen på Hufvudstaden

 • Kvartalsresultatet var i stort sett i linje med förväntningarna 
 • Hyreshöjningar nådde 13 procent och vakansgraden föll till 5 procent, från 7 procent i tredje kvartalet 
 • Hyrorna fortsatte att stiga även för butiker, vilket är en positiv överraskning. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 210 kronor 

Läs mer på bolagssidan för Hufvudstaden


Synen på Klövern 

 • Klövern förväntar sig nu fastighetsuppvärderingar med 2 miljarder kronor i New York, jämfört med tidigare prognos på 1 miljard kronor. Byggnaderna väntas vara klara 2021.
 • Klövern har goda möjligheter att sänka sina finansieringskostnader från dagens nivå på 2,3 procent. 
 • Bostadsmarknaden förbättrats väsentligt, vilket är viktigt för Klöverns Tobin Properties-verksamhet.
 • Situationen i Kista, som står för cirka 25 procent av Klöverns fastighetsvärde, har förbättrats och vi ser hyresökningar där framöver. 
 • Sammantaget gör det att aktien nu väntas handlas med 10 procents premie mot substansvärdet (NAV), upp från 5 procent. 
 • Rekommendation: Köp (Behåll) 
 • Riktkurs: 26 (24) kronor 

Läs mer på bolagssidan för Klövern


Synen på Platzer 

 • Resultatet i fjärde kvartalet var solitt 
 • Substansvärdet växte med 21 procent under 2019. 
 • Utsikterna för Göteborgs kommersiella fastighetsmarknad förblir stödjande och Platzers substansvärde (NAV) väntas fortsätter att växa med tvåsiffriga tal under 2020 och 2021. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 130 (125) kronor 

Läs mer på bolagssidan för Platzer


Synen på Sagax

 • Intäkterna från fastighetsförvaltningen var lägre än väntat
 • Fastighetsvärdena skrevs upp mer än väntat, med 775 miljoner kronor (2,6 procent).
 • Aktien är riskabelt högt värderad
 • Rekommendation: Minska
 • Riktkurs: 137 (128) kronor 

Läs mer på bolagssidan för Sagax


Synen på Wallenstam 

 • En trevlig kombination av stabilitet och tillväxtutsikter 
 • Stor efterfrågan på fastigheter fortsätter att sänka direktavkastningskraven och höjer följaktligen värderingen av fastighetsbeståndet, som steg med 2,6 miljarder kronor under 2019. 
 • Tack vare den stadigt växande utvecklingsportföljen (bostäder under produktion är upp med 45 procent jämfört med föregående år) är tillväxtutsikterna för såväl kassaflödet (FFO) som substansvärdet (NAV) lovande på både på kort och medellång sikt. 
 • Riktkursen bygger på en cirka 40-procentig premie på det förväntade substansvärdet i slutet av 2020, vilket ligger i linje med hur aktien handlats historiskt, men också tar viss höjd för fortsatt stigande fastighetsvärden och en ökning av antalet byggstarter.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 140 (135) kronor 

Läs mer på bolagssidan för Wallenstam 


Synen på Wihlborgs

 • Utdelningen höjdes med 20 procent till 4,50 kronor, vilket var mer än väntat 
 • Nettouthyrningen var återigen positiv i fjärde kvartalet. Uthyrningsgraden steg till 93 (92) procent.
 • Aktien handlas med rabatt på pris/kassaflöde (P/FFO) och ger högre direktavkastning än genomsnittet för nordiska fastighetsbolag
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 220 (195) kronor 
Läs mer på bolagssidan för Wihlborgs

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan