Bakomliggande faktorer

Några bakomliggande faktorer bakom räntefallen är en åldrande befolkning i den mest industrialiserade delen av världen där äldre typiskt sett sparar mer och konsumerar och investerar mindre, ett ökat buffertsparande i många utvecklingsekonomier sedan Asienkrisen på 90-talet samt en ökad prispress på konsumtionsvaror i spåren av en mer globaliserad värld vilket då leder till en lägre inflation.

Till detta kan också läggas generellt lägre löneökningar vilket också håller nere inflationen. När många centralbanker, som exempelvis Riksbanken, har ett inflationsmål har då dessa valt att sänka sina styrräntor för att kompensera för det lägre inflationstrycket. Riksbankens reporänta har varit negativ under de senaste fem åren innan en höjning i december förra året gjorde att den kom upp till noll. Vad betyder då ett lågt allmänt ränteläge och, mer specifikt, att Riksbankens reporänta är noll för en räntesparare?

Först bör man skilja på sparande i korta och långa räntefonder.

Kort räntefond

Avkastningen i en kort räntefond kan sägas bero på fyra faktorer, nämligen

  1. allmän räntenivå för korta räntepapper och derivat,
  2. eventuell andel (och typ) av företagsobligationer i fonden,
  3. vilket avkastningsbidrag förvaltaren skapar samt
  4. avgiftsnivå.
För en sparare i en kort räntefond, som exempelvis Swedbank Robur Räntefond Kort, är det därmed goda nyheter att Riksbanken har höjt reporäntan tillbaka till noll då detta har höjt den allmänna räntenivån för korta räntor. Noll är dock fortfarande en historiskt låg reporäntenivå vilket talar för en fortsatt historiskt låg avkastningspotential i en kort räntefond som inte alls eller bara mycket begränsat placerar i företagsobligationer. En sådan fond har dock också låg risk.

Ett annat sätt att formulera detta är att säga att den riskfria räntan, det vill säga här en ränta som inte innehåller någon ränte- eller kreditrisk, är mycket låg vilket innebär att avkastningen i en räntefond vars karakteristika påminner om den riskfria räntan kommer att ha motsvarande låga avkastningspotential men då också låga risk. 

Lång räntefond

För en lång fond, exempelvis Swedbank Robur Ethica Obligation, gäller i princip samma förutsättningar som för en kort men det tillkommer en faktor, nämligen att trendmässigt fallande räntor har inneburit att fondens obligationer har stigit i pris. Detta har över åren gett ett stort tillskott till avkastningen i en obligationsfond. Om eller när räntorna på längre räntepapper slutar att falla och stabiliseras så kommer denna effekt att upphöra och avkastningen i en obligationsfond kommer då endast att spegla det allmänt låga ränteläget.

Att en obligationsfond som inte alls eller bara begränsat placerar i företagsobligationer behöver fortsatt fallande räntor även från dagens låga nivåer för att ge någon avkastning talar för att sådana obligationsfonder har en låg avkastningspotential framöver. Skulle räntorna istället stiga skulle en sådan obligationsfond mycket snabbt uppvisa en negativ avkastning då det låga allmänna ränteläget inte räcker till avkastningsmässigt för att täcka upp för någon större ränteuppgång.

I grafen nedan visas 3-månaders Stibor, en kort ränta som är viktig för avkastningen i en kort räntefond (blå linje), samt en 10-årig statsobligationsränta (grå linje) och en 5-årig bostadsobligationsränta (orange linje). De senare är längre räntor på obligationer som finns i en obligationsfond, och som är viktiga för avkastningen i en lång räntefond. Som synes har 3-månaders Stibor stigit de senaste 15 månaderna på grund av Riksbankens höjning av reporäntan medan längre räntor istället har fallit. 3-månaders Stibor är dock fortsatt historiskt låg, vilket dock i ännu högre grad gäller de längre räntorna.

3-månaders Stibor, 10-årig statsobligationsränta och 5-årig bostadsobligationsränta

Även om avkastningspotentialen i ett räntesparande som inte alls eller bara begränsat innehåller företagsobligationer är liten så finns andra positiva faktorer kvar. För det första så är sannolikheten för större förluster låg. Det innebär att ett räntesparande fortfarande är att föredra för ett sparande med kort tidshorisont eller ett sparande där större förluster inte kan tolereras. En andra fördel är att hittills i alla fall har räntor sjunkit när någon form av oro har rått på de finansiella marknaderna. Fallande räntor har då gett ett positivt avkastningsbidrag till en brett investerad tillgångsportfölj i en generellt orolig miljö där andra, mer riskfyllda, tillgångsslag har kunnat sjunka relativt mycket i värde.

Vi erbjuder ett stort utbud av räntefonder med olika karaktär.

Se tabellen nedan för en kortfattad beskrivning av alla våra räntefonder.

(Info per februari 2020) Löptid benchmark
(år)
Andel
företags­obligationer
(IG) (%)
Andel
företags­obligationer
(HY) (%)
Korta räntefonder
Räntefond Kort 0,25 0-20 0
Placerar huvudsakligen i korta bostads-, stats-, kommunpapper samt stats och kommunägda bolag. Fonden kan också äga en andel i utvalda statsnära bolag och seniora banker med hög kreditvärdighet (lägst A rating).
Räntefond Kort Plus 0,25 45 0
Placerar cirka hälften av kapitalet i kortare, främst, bostadsobligationer och cirka hälften företagsobligationer med låg ränterisk och Investment Grade rating i genomsnitt.
Korta/långa räntefonder
Räntefond Flexibel 1,5 20 0
Placerar i bostads-, stats, statsnära företag, överstatliga organisationers och kommunpapper men har också en andel företagsobligationer med Investment Grade rating i genomsnitt.
Långa räntefonder
Obligationsfond 4 20 0
Placerar huvudsakligen i bostads-, stats-, statsnäraföretags-, överstatliga organisationers och kommunobligationer men har också en andel företagsobligationer med Investment Grade rating i genomsnitt.
Ethica Obligation 4 0-10 0
Placerar i bostads-, stats-, statsnäraföretags-, överstatliga organisationers och kommunobligationer.
Realräntefond 4 0 0
Placerar huvudsakligen i statsobligationer med inflationsskydd.
Företagsobligationsfonder
Företagsobligationsfond 3 85 15
Placerar huvudsakligen i företagsobligationer med Investment Grade rating i genomsnitt.
Ethica Företagsobligationsfond 3 85 15
Placerar huvudsakligen i företagsobligationer med Investment Grade rating i genomsnitt.
Företagsobligationsfond High Yield 3 0 100
Placerar i företagsobligationer med rating lägre än Investment Grade i genomsnitt.
Företagsobligationsfond Mix 1,5 50 50
Placerar cirka hälften av kapitalet i företagsobligationer med Investmentgrade rating i genomsnitt och den andra hälften i företagsobligationer med lägre rating än Investment Grade.
Bas Ränta 3 30 25
Bas Ränta är en fond i fond som placerar över hela ratingskalan och hela ränteriskskalan, det vill säga inom såväl korta som långa räntor samt företagsobligationer.

Räntefond Kort

i år
+0,25%
3 år
-0,44%
5 år
-0,72%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
101,12
sharpe
0,89
förv.avg.
0,10%
Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penning…

Ränta Kort Plus

i år
+0,06%
3 år
-0,74%
5 år
-0,79%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
124,16
sharpe
0,02
förv.avg.
0,40%
Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, l…

Ränta Flexibel

i år
+0,70%
3 år
-0,80%
5 år
-1,26%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
255,53
sharpe
-
förv.avg.
0,40%
Räntefond Flexibel är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Sverige och utomlands. Fonden placerar fr…

Obligationsfond

i år
+0,98%
3 år
+3,28%
5 år
+5,16%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
139,11
sharpe
0,80
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och …

Eth Obligation

i år
+1,17%
3 år
+3,21%
5 år
+4,70%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,81
sharpe
1,01
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligation…

Realräntefond

i år
-1,58%
3 år
-0,59%
5 år
+3,17%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
137,83
sharpe
0,08
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens…

Företagsobligat

i år
-0,84%
3 år
+1,37%
5 år
+4,99%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
141,04
sharpe
0,19
förv.avg.
0,60%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna …

Eth Företagsobl

i år
-0,91%
3 år
+1,17%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
101,82
sharpe
0,17
förv.avg.
0,50%
Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna …

Företagsobl HY

i år
-5,38%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
101,03
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är BofA Merrill Lynch BB-B Eur…

Företagsobl Mix

i år
-4,43%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
98,50
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Fonden är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditv…

Bas Ränta

i år
-1,01%
3 år
+0,59%
5 år
+0,27%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
100,96
sharpe
0,11
förv.avg.
0,50%
Bas Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som placerar på räntemarknaderna utan några geografiska begränsni…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan