I decemberstrategin adderade Swedbank portföljrisk genom att öka kreditexponeringen mot High Yield. HY erbjuder högre räntenivåer och bidrar även till lägre ränterisk med lägre duration än Investment Grade, IG. 

- Samtidigt behöll vi vår övervikt i aktier. De finansiella marknaderna har sedan dess överlag präglats av optimism. Världsindex har stigit runt 5 procent och Sverige har gått ytterligare lite mer än så. Långa obligationsräntor har klättrat knappa 10 punkter (0,1 procentenhet). Vi gör inga förändringar i denna uppdatering, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Swedbanks fortsatta optimism grundar sig på en gradvis starkare tilltro till en hygglig konjunktur. Långa räntor kommer sannolikt att stiga något i ett sådant läge men vi ser inte så stora uppgångar att det skulle attrahera kapitalflöden från aktier till räntor. Sammantaget ser vi en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt.

Optimismen som präglat stämningen på slutet grundar sig primärt på framgångar i handelssamtalen mellan USA och Kina, samt att övergripande makroutveckling varit något bättre än förväntat.

Positiva överraskningar
- Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen har varit lågt ställda och det är till stor del det som varit nyckeln till de positiva överraskningarna snarare än att det är en stark utveckling vi ser framför oss. Överraskningsindex för makrosiffror, inte minst för Europa, har förbättrats avsevärt den senaste tiden och blir ekonomin robustare lägger det grunden för fortsatta uppgångar.

Attraktiva alternativ till avkastning ur ett värderingsperspektiv är inte lätt att hitta. Givet ovan scenario ser Swedbank aktier i kombination med High Yield som de mest intressanta alternativen i nuläget och vi behåller därför dessa som övervikt. Vi finansierar detta genom en fortsatt undervikt i räntor, där vi kvarstår med neutral duration.

Kombinationen av kraftiga aktieuppgångar och många stretchade sentimentsindikatorer gör dock att vi ser en förhöjd risk för en mer kortsiktig korrigering. En utlösande faktor för detta skulle kunna vara eskalerande spänningar mellan USA och Iran. I nuläget ser vi en sådan eventuell korrigering som ett bra läge att addera risk.

Global vinsttillväxt lyste med sin frånvaro under 2019 men för 2020 ligger förväntningarna på närmare 10 procent. Det framstår, även givet vårt scenario, något högt och vi räknar med att marknaden klarar av vissa nedjusteringar utan att det ska leda till aktienedgångar. Till följd av den uteblivna vinsttillväxten och den starka börsen har värderingen stigit markant. Globala aktier premievärderas med 15-20 procent jämfört med historiken. Det är i absoluta termer tveklöst en hög nivå samtidigt som räntorna är avsevärt mycket lägre i dag än de varit historiskt. Av den anledningen är vi inte oroliga för värderingen i sig utan vi konstaterar snarare att obligationer är högt värderad.

-  Fortsätter de gröna skotten i ekonomin att bli allt grönare är det sannolikt en tillräckligt stark kraft för att fortsätta driva aktiemarknaden uppåt och vår övervikt kvarstår, summerar Mattias Isakson. 


Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan