Hur står sig laxodling ur ett hållbarhetsperspektiv?

Laxindustrin har tilldragit sig en del uppmärksamhet globalt. Medan det är svårt att förneka de positiva utsikterna med strukturellt låg utbudstillväxt och hög efterfrågetillväxt har vissa investerare uttryckt tveksamhet kring sektorns hållbarhet. Det finns gott om mediabevakning som säger att laxindustrin förstör haven och producerar giftig mat, något som Kepler Cheuvreux undersökt närmare. 

Industrins hållbarhet utvecklas positivt

När Kepler Cheuvreux undersökt hållbarheten med laxodling genom ett stort antal mätetal noteras att industrin utvecklats gynnsamt. Nya vaccin har ersatt antibiotika som i huvudsak enbart används i Chile för närvarande och även där väntas ett nytt vaccin slå igenom. Laxodlarnas CO2-utsläpp står sig väl jämfört med andra animaliska proteinproducenter och påverkan på miljön är mer under kontroll med en högre användning av icke-kemikaliska metoder för att behandla laxlus. Kepler Cheuvreux noterar också att lax inte är särskilt mer ”giftig” mat än biff, när det till exempel gäller PCB/dioxin. Det noteras också att beroendet av råmaterial från havet minskar då nya tekniker möjliggör utveckling av substitut till fiskolja och fiskmat (insekter).

Antibiotika och påverkan på djurlivet

Potentiella laxinvesterare och konsumenter kan ofta ha intrycket av att lax innehåller antibiotika. Kepler Cheuvreux har konstaterat att nivån på antibiotika är väldigt låg i Norge och att Chile är det enda land som fortfarande använder antibiotika mot en sjukdom benämnd SRS. Det finns ett nytt vaccin, LiVac, som förväntas minska användningen av antibiotika, men förbrukningen förväntas vara betydande även kommande år. Med det sagt, har användningen av antibiotika sjunkit väsentligt de senaste åren, vilket tillsammans med lägre volymer av kemisk behandling mot laxlus har haft en märkbart positiv påverkan på djurlivet i haven.

Ett annat problem har varit rymning av lax från inhägnader då det har negativ påverkan på den vilda laxen. I Kanada är detta ett av de enskilt största problemen när det gäller laxodling. Baserat på tillgängligt data är rapporterade nivåer av rymningar på extremt låga nivåer när man jämför med det årliga utbudet av lax som kommer till marknaden. I tillägg arbetar vissa odlare som NRS med steril lax som därmed inte kan föröka sig eller påverka genbanken i det vilda.

Certifikat och emissioner

Under de senaste åren har det skett en ökad vilja att certifiera lax. ASC är den mest kända certifieringsstandarden bland laxodlare. Kepler Cheuvreux förutser att ASC-certifierad fisk kommer att bli den nya normen och därmed skapa en implicit kostnad (rabatt) för de icke-certifierade odlarna. Att certifiera odlingar är ett utmärkt sätt att få en oberoende tredjepartskontroll av laxodlingarna.

När det gäller CO2-utsläpp presterar laxodlare mycket bra i förhållande till andra proteinproducenter, men det har inte skett någon reell förändring i CO2 per odlat kg, under det senaste decenniet. Att inte köpa lax på grund av CO2 anses inte vara något giltigt argument då det är ett av de mest effektiva sätten att producera animaliskt protein för närvarande.

Giftighet

De senaste åren har det varit mycket diskussion om att odlad lax är giftig och därför osäker att äta. Kepler Cheuvreux har tittat på nivåerna av dioxin och PCB i lax jämfört med annan mat och funnit att lax har något högre nivåer än kyckling och biff men lägre än strömming och makrill. Giftighet är inte ett argument för att ersätta lax med andra animaliska proteiner, då lax har flera andra hälsofördelar. Kepler Cheuvreux noterar också att PCB och dioxiner existerar i all mat som vi äter, men noterar att nivåerna har sjunkit de senaste 30 åren.

Slutsats

Sammantaget bedöms laxodlingsindustrin utvecklas positivt. Laxodlarna bedöms förbättra hållbarheten i produktionen och att trenden kommer att fortsätta framöver. Även om laxsektorn inte är 100% felfri är hållbarhet inte en bra anledning att inte äga laxaktier och Kepler Cheuvreux ser ingen bra anledning att sälja. Det sker generella förbättringar inom produktionsprocessen, vilket är positivt. Laxodling ger lägre CO2-utsläpp än traditionell animalisk proteinindustri, har låg antibiotika-användning (med undantag av Chile) och rör sig i rätt riktning när det gäller födoämnen. Av bolagen under Kepler Cheuvreuxs bevakning står Bakkafrost och Norway Royal Salmon ut som de mest intressanta investeringarna ur ett hållbarhetsperspektiv.


Norway Royal Salmon 

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 250 norska kronor

Läs mer på bolagssidan: Norway Royal Salmon


Bakkafrost

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 680 NOK

Läs mer på bolagssidan: BakkafrostViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan