Medan massapriserna väntas överraska betydligt på uppsidan under kommande år, är bilden för papper och förpackningar mer blandad. Därmed ses störst potential i bolag som har stor exponering mot just pappersmassa, och mindre mot de senare produkterna.  


Flera anledningar till högre massapriser
Massapriserna har haft en negativ trend sedan år 2018, med nedgångar på över 30 procent sedan toppnivåerna. Ohållbart stora, enligt Kepler Cheuvreux. Nuvarande priser gör nämligen 10-15 procent av världens högkostnadsproducenter olönsamma. Främst kanadensiska och kinesiska bolag. Prisnedgången uppvisade en närmast perfekt korrelation med nedgången i de ledande indikatorerna, som inköpschefsindexet ISM. Förutom lägre efterfrågan anses även stora massalager bland kunderna ha eldat på prisdippen. 

Nu ser dock svackan ut att ha vänt. Under de senaste fem månaderna har de globala transportvolymerna av pappersmassa återgått till goda nivåer, då de stigit med så mycket som 7 procent. Samtidigt har massatillverkarnas lagernivåer sjunkit till i snitt 41 dagar vid slutet av november, jämfört med 53 dagar i juni. Det kortsiktiga marknadsläget rör sig alltså åt rätt håll. 

Över lite längre sikt stödjs efterfrågan på massa av starka fundament. Viktiga slutkunder finns inom mjukpapper och förpackningar, där tillväxten är svårrubbad, medan den allt starkare hållbarhetstrenden driver en storskalig övergång från plastbaserade till pappersbaserade produkter. Något som läsare vilka gillar att avnjuta sina drycker med sugrör nog redan lagt märke till. Så ser det alltså ut på efterfrågesidan. 

Hur ser det då ut utbudssidan? Ganska skralt, för att fatta sig kort. I dagsläget byggs endast två stora fabriker globalt, vilka på grund av långa ledtider därmed blir de enda nytillskott som hinner bli klara innan år 2024. Då den historiska takten varit en ny fabrik per år kommer det följaktligen ut betydligt mindre ny massakapacitet på marknaden än normalt de närmaste åren. Cirka 400 000 ton per år jämfört med 1 miljon ton per år. 

Kepler Cheuvreux uppdaterade massaprisscenario (NBSK) räknar med en 18 procentig prisökning från dagens cirka 820 amerikanska dollar per ton fram till slutet av året. Prognoserna för år 2021 och år 2022 är 995 respektive 970 dollar. Jämfört med tidigare prognos blir massapriset dock 7 procent lägre på helårsbasis då prishöjningarna senareläggs till att börja först under andra kvartalet, men betydande återhämtning väntas under år 2021. 


Dimmigt på pappersfronten
Bland papper och förpackningar görs mindre nedjusteringar i de uppdaterade prisprognoserna, men det ser olika ut beroende på vad det är för sorts produkter det handlar om. Kontors- och tidningspapper pekar nedåt, och så även containerboard då det kommer ut mycket ny kapacitet på marknaden. För finkartong (cartonboard), inklusive vätskekartong, samt etikettpapper ses stabila till svagt ökande priser. 


Stora Enso – Favoriten

 • Gynnas av högre massapriser
 • Stark balansräkning
 • Lovande skogstillgångar
 • Begränsad nedsida
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 15 euro


UPM

 • Tufft läge under år 2020, men väntas förbättras under år 2021
 • Lovande massaprojekt i Uruguay, och troligtvis miljövänligt bioraffinaderi på gång i Tyskland
 • Mycket stark balansräkning
 • Begränsad nedsida
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 33 euro


Holmen

 • Stabila utsikter
 • Saknas katalysatorer eller drivare för aktien i närtid
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 305 kronor


BillerudKorsnäs

 • Uppstartsrisk kring den nya viktiga KM7 kartongmaskinen
 • Fallande priser väntas på alla produktområden utom vätskekartong
 • Rekommendation: Minska
 • Riktkurs: 98 kronor


SCA

 • Tjänar på högre massapriser, men detta vägs upp av motvind för Kraftliner, grafiskt papper och träprodukter
 • Hög värdering
 • Rekommendation: Minska
 • Riktkurs: 92 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan