För bara två år sedan bestod Kungsledens fastighetsportfölj till 55 procent av kontor och endast 43 procent av fastigheterna låg i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Nu står Stockholm för 45 procent av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 10 och Malmö 13 procent. Tillsammans med Västerås representerar dessa fyra städer nära 86 procent av totalvärdet. Kontor står för hela 73, logistikfastigheter 15 och detaljhandel 6 procent.

Samtidigt har de finansiella kostnaderna sjunkit och belåningen dragits ned. Tillsammans gör detta Kungsleden till ett betydligt starkare bolag än tidigare. Negativt är att omvandlingen har inneburit att Kungsleden sålt högavkastande fastigheter och köpt lågavkastande, med svag vinsttillväxt som följd. Detta är dock på väg att ändras. 

Fastighetssektorn handlas med en genomsnittspremie på 15 procent på det förväntade substansvärdet (NAV) om tolv månader. Med tanke på att så mycket som en tiondel av det bokförda värdet av Kungsledens fastighetsportföljen ligger i Kista, där vakansgraden är hög, är en så kraftig premie inte motiverad i Kungsledens fall. Men 10 procents premie på det förväntade substansvärdet om tolv månader, menar Kepler Cheuvreux är rimligt. Det landar i en höjning av Riktkursen från 89 till 114 kronor och en upprepad köprekommendation. 


Synen på Kungsleden

  • Är ett helt annat bolag än för några år sedan
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 114 (89) kronor 
  • Rapportdag: 12 februari

Läs mer om fastighetssektorn här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan