Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa god, långsiktig avkastning för våra sparare och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhälle och miljö. Vi vill uppnå detta genom att vara en nyckelspelare som driver, påverkar och engagerar oss i att göra en skillnad för både människor och miljö.

Uppdatering av Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar

För att kunna öka tempot gällande vårt bidrag till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling och samtidigt möta marknadens ökade krav när det kommer till hållbarhet ser vi konstant över hur vi arbetar med hållbarhet. I och med detta har vi bland annat uppdaterat vår policy för ansvarsfulla investeringar. Vi har förtydligat vår vision och uppdaterat informationen kring internationella normer och konventioner för att tydligare spegla vår nya watchlistprocess. Vi har även utökat exkluderingskriterierna för kol från 30 procent till max fem procent av bolagets omsättning.

-Swedbank Robur vill som finansiell aktör på ett tydligt sätt ta ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar, i samhället och för våra kunder. Därför är det viktigt att vi ser över och uppdaterar policyn med jämna mellanrum, säger Eva Axelsson, ansvarig för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

Ny klimatstrategi för ökat fokus på klimat

På Swedbank Robur ser vi vikten av att ta ansvar och agera kraftfullt för att främja en hållbar utveckling. För att nå Parisavtalets 1,5 graders mål har världens samlade vetenskapskår (IPCC 2019) rapporterat att världens utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 och nå netto noll till 2050.

-Visionen om att bli världsledare kombinerat med ett uttalat fokus på klimat sätter förväntan om att gå först och fånga klimatrelaterade möjligheter i våra affärer. För att bidra på de sätt vi kan har vi tagit fram en klimatstrategi som ska vägleda oss i våra investeringar, säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur.

Målen är att:

  • Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.1
  • Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.2

 
Mer information

swedbankrobur.se/ansvarsfulla-investeringar finns mer information om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar (pdf) 
Swedbank Roburs klimatstrategi (pdf)


1 Vårt samlade förvaltade fondkapital ska följa en bana i linje med Parisavtalets mål, med utgångspunkt från 2020. Vi kommer anpassa våra investeringar i de mest relevanta sektorerna, och använda erkända modeller för att utföra scenarioanalyser. År 2025 kommer vi vara i linje med International Energy Agencys (IEA) Sustainable Development Scenario

2 Vårt samlade förvaltade fondkapital ska långsiktigt gå längre än vad nuvarande scenarier kräver för att vara i linje med Parisavtalet. Vi vill därför vara klimatneutrala 2040, tio år innan 2050. Utsläpp från bolag och emittenter ska vara netto noll. Utsläpp som omfattas är scope 1, 2 och relevanta scope 3 kategorier. Netto nollutsläpp definieras som [absoluta utsläpp] – [negativa utsläpp] (kollagring genom t.ex. landanvändning, Carbon Capture and Storage, eller liknande) ska vara noll eller negativa. Detta motsvarar hur världens utsläpp ska vara år 2050 under ett 1,5C-scenario, enligt IPCC

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan