Hur känslig är marknaden för oroligheter i Mellanöstern?
OPEC står för ungefär en tredjedel av världens oljeproduktion. För att stabilisera oljemarknaden bestämmer medlemsländerna i OPEC och OPEC+ tillsammans produktionskvoter för en period framåt i tiden. Nu sätter de sina kvoter för att försöka hålla ett pris på mellan 60 – 65 amerikanska dollar per fat. Detta är ett jämviktspris, då det är tillräckligt högt för att göra oljebolag lönsamma utan att vara så högt att världsekonomin saktar in, vilket skulle få efterfrågan på olja att gå ned. 

Nuvarande produktionskvoter innebär att länderna i OPEC+ (OPEC, samt bland annat Ryssland, Mexiko och Kazakstan) har en del outnyttjad produktionskapacitet som kan tas i bruk om det skulle behövas. Cirka 3 miljoner fat per dag, eller runt 3 procent av världsproduktionen. Så det ska finnas en buffert i systemet för att hantera störningar. Detta återspeglas i marknadens reaktion på oroligheterna i Iran, och även efter missilattacken mot de saudiarabiska oljeanläggningarna i höstas. Trots att vi nu och då såg en kortsiktig spik i oljepriset så förändrades inte prisbilden för olja som bokas för leverans längre framåt i tiden. Detta visar att marknaden har förtroende för att dessa störningar går att hantera. Men om situationen utvecklas väldigt negativt, exempelvis till en konflikt som drar in stora delar av regionen, blir ju situationen annorlunda.  


Vad tror du om oljepriserna under kommande år? Bör de hålla sig på nuvarande nivåer, stiga, eller sjunka?
Om man tittar på de närmaste åren har jag svårt att se låga oljepriser. Den globala oljekonsumtionen väntas växa med omkring 1 procent per år, samtidigt som investeringarna nu ligger på en förhållandevis låg nivå. Då ska man veta att oljeutvinning är en verksamhet som kontinuerligt kräver stora investeringar för att kunna bibehålla existerande produktionsnivåer, för att inte tala om att utöka dem. 

När man startar ett nytt oljefält nås en platå i produktionen redan efter 1 - 2 år. Denna kan bibehållas i omkring 2 - 3 år, varefter produktionen gradvis börjar sjunka. Kombineras detta med långa ledtider innan nya oljefyndigheter kan exploateras får du en situation där en period av underinvesteringar får konsekvenser för oljeproduktionen under ganska lång tid framöver. 

Men trots detta är oljepriser väldigt svårförutsägbara. Det är en sak att räkna på efterfrågan eller hur oljebolagen hanterar sina tillgångar, men politik är något annat. Handelskonflikter, sanktioner, terrorattacker, militära konflikter… allt detta är exempel på händelser som kan påverka oljemarknaderna, och är mycket svåra att sia om. Om USA till exempel skulle lätta på sanktionerna mot Iran skulle utbudet av olja gå upp snabbt, vilket sannolikt skulle sätta press på priset. Om å andra sidan handelskonflikten mellan USA och Kina löses skulle troligtvis efterfrågan på olja öka, då den har ett starkt samband med konjunkturutvecklingen.  


Hur går det då för bolagen som utvinner olja? Hur blir deras framtidsutsikter i en värld som lägger större vikt vid hållbarhetsfrågor?
Det har skett en intressant utveckling här. Många av dessa bolag uppvisar god lönsamhet och höga kassaflöden, starka balansräkningar, ökande aktieutdelningar och i många fall även återköp av aktier. Samtidigt handlas de till förhållandevis låga värderingar. Om man tittar på de senaste två åren har deras aktier heller inte stigit lika mycket som oljepriset gjort. Detta återspeglar troligtvis en motvilja på marknaden att investera för mycket i fossila bränslen. 

Från investerarhåll har hållbarhetskraven (ESG) på de här bolagen ökat exponentiellt under senare tid, och bolagen har börjat reagera på detta för att minska sina koldioxidavtryck. Detta är en viktig trend i branschen och vi på Swedbank Robur för en aktiv dialog i dessa frågor med ett flertal bolag i sektorn. Förutom att investera i förnyelsebar energi kan oljebolagen exempelvis minska sina klimatavtryck betydligt genom att reducera mängden gas som facklas bort (s.k. ”flaring”), motverka metanläckor, och energieffektivisera sin produktion. 


Swedbank Robur Råvarufond

1 mån
-6,44%
3 mån
-4,05%
i år
-6,89%
1 år
-5,00%
3 år
-0,26%
5 år
+8,73%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
19,19
sharpe
0,16
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier i olika bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fonde…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan