I förra veckans artikel (En introduktion till preferens- och D-aktier) belystes preferens- och D-aktier ur olika perspektiv. Avkastning och risk skiljer, vilket gör det viktigt för en investerare att inte enbart titta efter den högsta direktavkastningen utan även bedöma de risker som kan förknippas med investeringen. Bolagets betalningsförmåga, både på kort och lång sikt, är avgörande för att erhålla den väntade utdelningen. Därtill finns andra faktorer som styr prissättningen och vi har sammanställt en tabell med nyckeltal som kommer att hjälpa sparare i investeringsbesluten.

Bättre prissättning med hög likviditet

Ett större marknadsvärde innebär vanligtvis att omsättningen i aktien är högre, vilket man som investerare bör beakta om placeringshorisonten är kort. I en illikvid aktie kan kurserna från tid till annan bli ofördelaktiga om man behöver sälja snabbt eller vid fel tidpunkt. Störst marknadsvärde har Klöverns pref-aktier och Akelius D-aktier.

Betalningsförmåga är avgörande för utdelningarna

När man ställer utdelningar på pref-aktier, D-aktier och hybridobligationer, vilka vi förenklat refererar som hybrider nedan (även om inte D-aktier formellt klassas så), i förhållande till löpande kassaflöden visar det på förmågan att kortsiktigt betala utdelning via kassaflöden. Ju lägre siffra desto bättre och samtliga bolag har en god förmåga. Situationen för K2A hjälps upp av att deras affärsmodell bygger på att skapa värden genom nybyggnation, varpå det egna kapitalet ökar.


Ett annat viktigt nyckeltal att titta på är hybriderna i förhållande till totalt eget kapital. För ägare av preferensaktier är det bra om andelen är så låg som möjligt eftersom stamaktieägarna då får ta smällen om något händer i bolaget. D-aktieägare har samma förmånsrätt som stamaktieägare i en likvidation, men sannolikheten ökar att stamaktieägarna räddar bolaget om andelen är lägre, även om andra faktorer spelar in i ett sådan läge som skuldsättningsgrad och kapitalisering.Skuldsättningsgraden (skulderna/fastighetsvärdena) är också viktig att titta på då en hög skuldsättningsgrad innebär en högre finansiell risk. Därför bör skuldsättningsgraden för preferens- och D-aktieägare vara så låg som möjligt medan stamaktieägare däremot kan gynnas av en hög skuldsättning som kan leda till en potentiellt högre avkastning. En hög skuldsättning motiverar en högre direktavkastning vid prissättningen av preferens- och D-aktier.

Högre risk i bostadsutvecklarna

Den högre direktavkastningen i bostadsutvecklarnas preferensaktier förklaras av den högre risken och bostadsutvecklarnas mer volatila resultat mellan åren. I tabellen nedan framgår att direktavkastningen är 7,72% i snitt, men även att utbetalningarna till hybrider översteg resultatet efter skatt.

Bevaka inlösenkursen

Något som även ska tas i beaktande är inlösenkursen, då risken finns att den ligger under aktuell börskurs. I tabellen nedan framgår att Klövern, Corem och Alm Equity alla har en betydande uppsida till inlösenkursen. För bolag som Fastpartner, K2A och Sagax har bolagen rätt att lösa in preferensaktierna till en kurs som understiger dagens börskurs vilket manar till försiktighet eftersom man i så fall gör en kursförlust.

Tabellen nedan belyser viktiga nyckeltal för ett antal populära preferens- och D-aktier. 

Vi ger inga särskilda rekommendationer kring de olika alternativen och ser ovanstående sammanställning som en hjälp till investerare att hitta rätt alternativ. En nackdel historiskt har varit dålig likviditet i de mindre bolagen och vi trycker därför särskilt på att god likviditet i aktien är att föredra.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan