Electrolux Professional är en global leverantör till professionella aktörer inom mat, dryck och tvätt. Bolaget rapporterar enligt segmenten Food & Beverage och Laundry. Electrolux Professional har 12 fabriker i 7 länder och ett servicenätverk i 32 länder och försäljning i 110 länder med totalt 3 600 anställda. Investor är huvudägare med en ägarandel om 20,5 procent av kapitalet och 32,3 procent av rösterna.

Två tredjedelar av försäljningen sker i Europa, följt av Americas med 17 procent och Asia-Pacific, Mellanöstern med 16 procent. De finansiella målen är att årligen växa med 4 procent och nå en marginal på 15 procent.

Food & Beverage

Electrolux delar upp verksamheten inom Food & Beverage i två delar: Beverages värd cirka 5 miljarder USD och Food värd cirka 20 miljarder USD, inklusive både utrustning och eftermarknadstjänster. Enligt Electrolux Professional har marknaden årligen vuxit med 3-4 procent de senaste åren och före pandemin bedömdes tillväxten fortsätta. Viktiga tillväxtdrivare har varit ökad flexibilitet på menyerna då restauranger velat öka erbjudandet av vegetariska/veganska rätter, såväl som fler dryckesalternativ vilket är ett område med höga marginaler för restaurangerna. Food&Beverage utgör 64 procent av intäkterna

Laundry 

Electrolux Professional uppskattar att marknaden för professionell tvättutrustning uppgår till 2,5 miljarder USD, vilket även inkluderar eftermarknadstjänster. Marknadstillväxten har årligen varit 2-3 procent och den väntas fortsätta på medellång sikt. Electrolux Professional delar upp marknaden i två delar: en för aktörer som tjänar pengar på tvätt som kemtvättar och tvättomater, samt en för servicenäringen eller vårdinrättningar där tvätt är en del av erbjudandet. Laundry utgör 36 procent av bolagets intäkter.

Aktivt inom det som var strukturellt växande marknader

Initialt såg Kepler Cheuvreux avknoppningen av Electrolux Professional som en attraktiv organisk tillväxtstory, särskilt inom food&beverage, där marknadstillväxten, före covid-19, var 3-4 procent. Dock, pandemin har fått Kepler Cheuvreux att ändra uppfattning och nu förväntas lägre organisk tillväxt, åtminstone på medellång sikt. Medan stigande efterfrågan på snabbmat och hemleveranser kan driva efterfrågan på köksuppgraderingar bedöms det inte att vara tillräckligt för att uppväga konsumenters lägre vilja att gå ut och äta på restaurang. Tvättverksamheten är sannolikt mindre påverkad, men redan före pandemin väntades den bara växa med 2-3 procent.

Återhämtning efter pandemin

Det är för tidigt att uppskatta påverkan från pandemin på Electrolux Professional, men Kepler Cheuvreux bedömer att den organiska tillväxten återvänder 2021 enligt basscenariot, men att 2019 års nivå i absoluta tal inte nås förrän 2023. Kepler Cheuvreux bedömer också att marginalen återvänder till tvåsiffrigt, men inte förrän 2022. Enligt ett optimistiskt scenario, med samma antaganden för 2021 som innan pandemin och att bolaget når 4 procent tillväxt och marginalmålet på 15 procent 2022, skulle det ge en vinst per aktie som är 45 procent över det nuvarande basscenariot för 2022. Det negativa scenariot med en liknande tillväxt och marginalutveckling som efter finanskrisen skulle ge en vinst per aktie som ligger 27 procent under basscenariot.

Förvärv kan addera värde

Kepler Cheureux bedömer att Electrolux Professional har ett utrymme på 4 miljarder SEK till förvärv vilket, till historiska multiplar, skulle kunna addera 45 procent till vinsten per aktie till basscenariot för 2022.  Med en jämförelsemultipel på 13 P/E skulle det addera 15 SEK till Electrolux Professionals värdering. Det huvudsakliga scenariot är ett samgående med amerikanska Welbilt, vilket kan addera 6-29 procent eller 2-10 SEK per aktie före eventuella försäljningssynergier.

Värdering

En jämförelsevärdering och kassaflödesvärdering ger stöd vill Kepler Cheureuxs värdering om 40-45 SEK per aktie. Utöver det kommer en mycket trolig transaktion inom M&A (förvärv) som kan addera 6-45 procent till vinsten och aktiekursen med antagande om oförändrade multiplar de kommande åren. Med den kassagenererande verksamheten bedömer Kepler Cheureux också att Electrolux Professional börjar ge utdelning från nästa år med en stabil direktavkastning på 2 procent årligen. I enlighet med detta inleds bevakning med Köp och riktkursen 45 SEK, vilket innebär en uppsida på cirka 19 procent.


Synen på Electrolux Professional

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 45 SEK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan