Hallå, Sara Shafi, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

För närvarande finns ingen jättetydlig trend. Osäkerheten är fundamental och signalerna väldigt splittrade. Pandemins effekt på den globala arbetsmarknaden är djup och de nya virusutbrotten kan hota återhämtningen. Vi ser att långsiktiga sparare gör en del vinsthemtagningar i aktier som utvecklats starkt och omallokering inom olika sektorer är på agendan. Det finns en viss försiktighet hos kunderna inför sommaren och hösten som historiskt varit en svagare period på börsen, men samtidigt också en ovilja att stå utanför marknaden om uppgången fortsätter. Den enskilda kundens riskvilja styr beteendet. De massiva finansiella stimulanserna bidrar till riskviljan samtidigt som ett europeiskt stödpaket kan elda på marknaderna i Europa. 


Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Det finns en del frågeställningar som investerare söker efter. Detta grundar sig i förändrat beteende och hur företag blir mindre sårbara och prioriterar sina resurser effektivare, både för att kunna hantera framtida kriser samt kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Trenden med hållbarhet kommer att bli ännu tydligare. Medvetenheten kring hur vi vill leva, vad vi kan bidra med och hur vi kan påverka kommer att bli än mer viktigt. En ökad transparens från företag kan komma att visa på dolda värden och kunderna uppfattar bolagen med hållbarhetsfokus som långsiktigt bra och viktiga val. 

Här kan vi lyfta fram BillerudKorsnäs som är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Mer än 60 procent av försäljningen går till kunder inom livsmedel och läkemedel, vilket ger en stabilitet även vid en svagare konjunktur. Aktien har gått sidledes i två års tid, men det finns en omvärderingspotential genom den nya kartongmaskinen KM7, då resultatbidraget från den väntas växa rejält de kommande åren.

Sedan vill jag även lyfta fram Stora Enso, som ligger långt fram i arbetet med att ta fram förnybara fiberbaserade lösningar som ersättning för fossilbaserade produkter. Ökad transparens genom särredovisning av skogsdivisionen kan lyfta fram dolda värden samtidigt som lönsamhetsförbättringar kan förväntas de kommande åren. Här kan vi även se att efterfrågan kan få en skjuts i spåren av övergången från fossil till fiber.

På temat förändrat beteende under pandemin gillar vi Storytel som fortsätter att utvecklas starkt globalt. Gårdagens siffror för det andra kvartalet visar på en fortsatt snabb tillväxt, särskilt utanför Norden, där Storytel växer streamingintäkterna med 112 procent och antalet abonnenter med 94 procent.


... och vilka aktier är ute i kylan?

På kort sikt så skulle jag säga att nischbankerna är de aktier som lockar våra kunder minst för tillfället. En oro för hur konjunkturen och arbetslösheten påverkar bolagens kreditförluster gör att kunderna föredrar andra bolag för närvarande.


Ser du några allmänna trender just nu?

Trenden att tänka långsiktigt och diversifiera portföljen har förstärkts. Förutom tillväxtaktier i portföljen är värdeaktier också bra att äga. En högre inflation kan bli följden av stimulanserna och då kan värdeaktier till viss del komma ikapp värderingsmässigt. Det sker vinsthemtagningar i aktier som utvecklats starkt och många kunder söker alternativ inom nya sektorer för att få en bättre riskspridning. Vårens volatilitet har visat på vikten av diversifiering vilket många kunder tagit till sig. 

En sektor som jag anser är ett naturligt val att äga inom portföljen under rådande marknad med låga räntor och på sikt stigande marknadsvärden är fastighetsaktier där det finns en kapitalintensitet, ordning på finanserna och kassaflöden, ett exempel är Balder som har bra styrning och är ett välskött och stabilt bolag med över 60 procent exponering mot bostadsfastigheter och låg finansieringsrisk.  Bolaget Peab kan vara intressant inom byggsektorn där förutom en väldiversifierad verksamhet, stark balansräkning och attraktiv värdering är det ”back to the roots”-strategin som kommer driva på lönsamhetsförbättringar de närmaste åren. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan