Kvinnors inkomster, både från arbete och från kapital, är lägre än mäns. Så har det varit historiskt och så är det även idag. Kvinnors genomsnittliga lön var 21 000 kronor före skatt år 2018, medan män i genomsnitt tjänade 27 500 kronor före skatt. (1) Det betyder att kvinnors lön i genomsnitt är 76 procent av männens. År 1993 var siffran 71 procent.

– Kvinnors förvärvsinkomst har under de senaste 25 åren ökat med 65 procent i fasta priser, jämfört med 52 procent för män. Ändå uppgår kvinnors inkomster bara till 76 procent av männens lönenivå. Det går åt rätt håll, men det går långsamt, Med den här takten har kvinnor och män samma genomsnittslöner år 2086, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.


Kvinnor arbetar mer nu än för 25 år sedan
En högre andel av kvinnorna arbetar idag än för 25 år sedan, detsamma gällen för männen. Den största anledningen till att kvinnors genomsnittliga förvärvsinkomst närmar sig mäns är i stället att kvinnor jobbar fler timmar per vecka nu jämfört med för 25 år sedan. (2)

– Andelen kvinnor som arbetar 35 timmar eller mer per vecka har ökat från 65 till 74 procent sedan 1995. För män ligger andelen still på 89 procent. För att jämna ut ytterligare behöver fler kvinnor i större utsträckning jobba heltid, söka sig till andra yrken och arbetsmarknaden i stort bli mer jämställd, säger Madelén Falkenhäll. 


Kvinnors pension lägre till följd av lägre inkomst
Pensionen bygger på den inkomst man har haft under hela sitt arbetsliv. Så länge kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män kommer också kvinnors pensioner vara lägre än mäns. 2018 uppgick den genomsnittliga pensionen för kvinnor till 69 procent av männens. Kvinnor tar i större utsträckning än män del av garantipension, ett bidrag som ges till de med lägst pensioner. 44 procent av de kvinnliga pensionärerna gjorde det 2018, jämfört med 12 procent av de manliga. (3)

– Om kvinnors löner närmar sig mäns kommer även pensionerna att göra det. Ett tecken på att de gör det är att andelen kvinnor som får garantipension har minskat från 55 till 44 procent mellan 2015 och 2018, säger Madelén Falkenhäll.


Kvinnors kapitalinkomst ligger kvar på hälften av männens
Inkomst från kapital, såsom försäljning av fastighet, utdelningar från egna företag samt egna placeringar, varierar mellan åren. Det gäller både för kvinnor och män. Men kvinnors inkomst från kapital som andel av mäns ligger på en relativt jämn nivå, 50 procent, sedan 1995. (4)

– Att kvinnors inkomst från kapital är så mycket lägre än mäns är inte oväntat. Har man en lägre inkomst är det också svårare att få pengar över att placera eller investera. Men även ett litet sparande kan växa sig större, och sparar man på längre sikt kan det vara klokt att placera pengarna där de ger avkastning, till exempel i fonder. Kvinnor är generellt lite mindre riskbenägna i sitt sparande, säger Madelén Falkenhäll.

 

(1) Statistiska centralbyrån. Senast tillgängliga inkomststatistik.

(2) Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningen (AKU).

(3) Pensionsmyndigheten.

(4) Finansdepartementet.


Läs mer

Klicka här för att komma till Arturo Arques blogg om privatekonomi

Läs mer på Swedbanks sida om privatekonomi

Klicka här för att komma till Swedbanks sida om en bättre framtid

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan