Att ta fram nya läkemedel är dyrt, långsamt och riskabelt. Ett stort problem, som många lovande läkemedelskandidater snubblar på är, att den verksamma substansen är svårlöslig i vatten och därför inte kan tas upp av kroppen. 

Så mycket som 70-90 procent av alla nya kemiska substanser som läkemedelsindustrin tar fram är de facto inte vattenlösliga och uppskattningsvis fallerar så många som 40 procent av alla läkemedel i preklinisk utvecklingsfas på grund av att de inte kan tas upp tillräckligt bra av kroppen.

Eftersom många små partiklar har större absorptionsyta än en stor partikel med samma vikt är att minska partikelstorleken ett sätt att komma runt problemet. 

Det är här Nanoform erbjuder en lösning. Bolaget har utvecklat en teknik kallad CESS (Controlled Expansion of Supercritical Solutions, kontrollerad expansion av superkritiska lösningar). 

En superkritisk vätska är ett ämne som befinner sig under så högt tryck och temperatur att fasgränsen mellan vätska och gas har försvunnit. Det innebär att den superkritiska vätskan får nya egenskaper – man kan säga att den är både vätska och gas samtidigt.   

I CESS-processen löses verksamma läkemedelssubstanser i en superkritisk vätska av koldioxid och sedan återkristalliseras substansen under kontrollerat tryck och temperatur. 

Tillverkningsprocessen ger rena, stabila partiklar med bestämd form, och partikelstorleken kan bestämmas exakt ned till 10 nm (nanometer = miljarddels meter). Så små partiklar kan lättare tas upp av kroppen och gör det därför möjligt att tillverka läkemedel av substanser som annars inte skulle fungera. Det är dessutom möjlig att minska mängden aktiv substans i befintliga läkemedel med bibehållen effekt, vilket har stora ekonomiska fördelar för läkemedelsbolagen, och dessutom kan ge betydande miljö- och klimatvinster. 


En grön teknik 
Medan många konventionella farmaceutiska processer kräver användning av stora mängder organiska lösningsmedel så använder CESS-teknik inga organiska lösningsmedel utan endast koldioxid som lösningsmedel. Koldioxiden kan dessutom återvinnas i processen. Det gör att CESS skulle kunna användas för att övervinna begränsningarna i olika konventionella tillverkningsmetoder men också för att för att göra läkemedelstillverkning i allmänhet mer hållbar genom och minskad total produktionsvolym av läkemedelssubstanser, med minskad energianvändning och mindre avfall som följd. 


Låg expansionskostnad 
Ytterligare en positiv aspekt med CESS är att det går snabbt och är relativt billigt att expandera. Varje produktionslinje bygger på samma teknisk plattform, som är lätt att skala upp. Enligt Nanoform det tar bara några månader att bygga en ny linje utan GMP-certifiering, till en kostnad på 0,2-0,4 miljoner euro, medan en GMP-linjes prislapp ligger inom intervallet 2-12 miljoner euro, beroende på dess specifika funktioner (steril, engångsbruk etc.).

Dessutom är produktionsprocessen huvudsakligen automatiserad vilket gör att rörelsekostnaderna kan hållas nere.


Attraktiv affärsmodell
Men som alltid räcker det inte med att ha en bra idé. Det gäller att få fart på affärerna också. Som litet företag måste Nanoform se till att få ett kontinuerligt kassaflöde och här använder sig Nanoform av ett smart tillvägagångssätt. Genom överenskommelser om samarbeten med stora läkemedelsföretag som vill använda CESS teknologi för att ta fram helt nya substanser till läkemedel eller för att förbättra befintliga läkemedel, kan företaget växa snabbt och med begränsat kapitalbehov samtidigt som intäkterna blir förutsägbara. 

Affärsmodellen bygger på fasta avgifter för varje steg i processen som eventuellt leder fram till ett färdigt läkemedel.  

När man testar om en idé och process håller tar Nanoform en fast avgift per projekt. Samma gäller för utvecklingsfas I-III och kliniska studier. När läkemdlet når marknaden får Nanoform Royaltyintäkter från försäljningen eller betalt per producerat kilo aktiv substans.  

Nanoform bedriver alltså ingen egen läkemedelsforskning, med de mycket stora kostnader och risker som det innebär.  

I skrivande stund har Nanoform signerat sex partnerskap med bland annat Astrazenca och Orion. Målet är att Nanoform redan 2025 ska medverka till att utveckla över 50 aktiva substanser om året. Avgörande för Nanoforms framtid är om företaget lyckas få upp tempot när det gäller att teckna nya samarbetsavtal med läkemedelsbolag. 


Synen på Nanoform

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 4,70 euro


Visste du att? 

  • Många analyser visar att det kostar mer än en miljard dollar och tar över 10 år att ta fram ett nytt läkemedel.
  • Sannolikheten för att en helt ny molekyl ska bli godkänd som läkemedel är mindre än 2 procent. 


Fördjupning – superkritisk koldioxid (scCO2)
Superkritisk koldioxid är en flytande form av koldioxid som uppstår när gasen hålls i, eller över, sin kritiska temperatur och sitt kritiska tryck, vilket gör att fasgränsen mellan vätska och gas försvinner. Densitet i det tillståndet gör koldioxiden till en vätska som kan lösa upp material samtidigt som den också kan strömma genom fasta ämnen som en gas. Dessa märkliga egenskaper gör att den superkritiska vätskan kan användas för en mängd olika ändamål. Att metoden är miljövänlig; energieffektiv, och minskar behovet av att använda organiska lösningsmedel och vatten gör att den väntas få alltfler användningsområden i framtiden. 

För läkemedelsindustrin, som använder stora mängder giftiga organiska lösningsmedel och förbrukar mängder av vatten, är processen därför intressant inte bara för att den möjliggör att fler verksamma substanser kan bli läkemedel och att mindre mängd verksamma substanser behövs, utan också av miljöskäl. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan