1. När vi lagt rapportsäsongen bakom oss vilka frågor kommer då att vara i fokus på marknaderna?

Det allt överskuggande ämnet kommer, som vi ser det, fortsatt att vara smittspridningen, men kanske lika mycket responsen från politiker och centralbanker. Storleken på och paketeringen av nya planerade stimulanser blir ytterst viktig. Aktieuppgången sedan den 23 mars har ju i stort drivits av olika typer av stimulanser, medan realekonomisk utveckling, inklusive bolagens vinstutveckling i närtid har förbisetts. Den prioriteringen kan nog fortsätta ytterligare, men ju längre tid som går utan varaktig stabilisering av smittspridning, makroekonomi och vinster, desto brantare blir uppförsbacken. Alla siffror kommer att nagelfaras alltmer ingående för att bekräfta att återhämtningen är trovärdig.

Jakten på ett effektivt och säkert vaccin blir oerhört viktig. 

Presidentvalet i USA närmar sig och positioneringen inför det kan säkert fånga stor uppmärksamhet, liksom den skärpta geopolitiska utvecklingen, men dessa faktorer är, åtminstone som det nu ser ut, mer sekundära. 

2. Den amerikanska dollarn har försvagats kraftigt på senare tid. Vad får det för konsekvenser? 

Dollarpriset rör sig traditionellt i motsatt riktning mot konjunkturförväntningarna. De förhoppningar som nu knyts till en V-formad global återhämtning, bidrar till en svagare dollar. Det gör också de enorma amerikanska stimulanserna och allt större underskotten. Även om amerikansk export gynnas, är den amerikanska börsen relativt domestik och mindre beroende av internationell avsättning.

Tillväxtmarknaderna generellt drar nytta av en svagare dollar, även om sambandet har blivit mindre entydigt och skillnaderna mellan olika länder är stor. En svagare dollar reflekterar bättre konjunktursignaler och innebär också ofta högre metallpriser, det gynnar många handelsberoende tillväxtmarknader. Samtidigt minskar skuldbördan i dollar för en del högt belånade länder. Många tillväxtmarknadsvalutor har under en period varit historiskt svaga, och har fortfarande svårt att övertyga på egna meriter, vilket bland annat speglar bräckliga inhemska finanser. De internationella kapitalutflödena från regionen har varit mycket stora, redan under ett tidigt skede av pandemin. En dollarförsvagning ger dessa länder en del andrum. I detta sammanhang sticker två mycket stora länder ut, Indien och Brasilien. Deras valutor är rekordsvaga, vilket delvis beror på de stimulanser som länderna genomför och inte riktigt har råd med.  

Kronförstärkningen speglar delvis en ökad riskaptit på marknaden. Skulle förstärkningen fortsätta kan det nog leda till ökade utländska flöden till Stockholmsbörsen. Svenska verkstads- och råvarubolag missgynnas av förstärkningen, men variationerna är stora. Samtidigt är kronan stark mot flertalet valutor under året. Det naggar ordentligt på avkastningen för en svensk placerare från internationella placeringar. 

3. Tonläget i konflikten mellan Kina och USA har höjts på sistone. Hur mycket vapenskrammel pallar marknaderna med? 

Osäkerhet är sällan välkommen, och den adderar till allt annat vi har att förhålla oss till nu. Utvecklingen i spåren av pandemin har på olika sätt bidragit till att öka spänningen, och en handelsöverenskommelse har för Trump tappat i prioritet. Konflikten ger avtryck på många sätt, handelspolitiskt, diplomatiskt och militärt, både direkt mellan USA och Kina och i deras relationer med tredje land. Samtidigt har tonläget mellan USA och Kina höjts successivt under en längre period, så någon stor överraskning är knappast upptrappningen. Det är också svårt att se någon av parterna intresserad att driva konflikten alltför långt, och marknaden delar möjligen den bedömningen. Risken för ett allvarligt misstag kan naturligtvis inte uteslutas, när diplomatiskt tonläge och militär aktivitet skruvas upp. Ett eventuellt sådant skulle säkert ge kraftigt marknadsavtryck. 

Konflikten är något vi får leva med, från och till, under lång tid. En etablerad stormakt utmanas av en relativ nykomling med maktambitioner. USA har under Trump medvetet dragit tillbaka sina globala ledarambitioner i många avseenden och Kina tar tillfället att flytta fram sina positioner. En demokratisk seger i höstens presidentval skulle möjligen kunna leda till bättre samtalston och minskad spänning. Kina har också sedan länge ett antal pågående dispyter med flera länder i Asien, bland annat i sydkinesiska havet. USA ser säkert både hot och möjligheter i regionen. Många asiatiska marknader kommer att, från och till, beröras av vapenskramlet. 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan