I senaste uppdateringen av investeringsstrategin upprepade vi vårt budskap från majstrategin. En liten taktisk undervikt i aktier behölls till förmån för krediter, men regionfördelningen lämnades oförändrad. 

Vi har i samband med kommunikationen kring detta blivit varse att en del av våra kunder tolkat det som att vi är direkt negativt inställda till aktiemarknaden och indirekt riskfyllda tillgångar. Vi vill poängtera att så är inte fallet. Vi flaggade förvisso om att det finns en risk att realekonomin skulle kunna komma att göra sig påmind, men ett negativt förhållningsätt gentemot risk hade resulterat i en annorlunda allokering, med exempelvis en tydligare undervikt i aktier till förmån för räntor. 

Rådande allokering ska ses som en förflyttning till riskfyllda krediter inklusive det mer riskfyllda High-Yield-krediter. En sådan taktisk omallokering av den strategiska portföljen innebär inte att man tar en negativ inställning till risk. Huvudanledningen till beslutet var att prissättningen för de olika tillgångsslagen vid tillfället skiljde sig åt, där aktiemarknaden prisade in kraftig vinståterhämtning nästa år medan kreditmarknaden prisade in att konkurserna skulle bli lika höga som under den värsta perioden av finanskrisen. Med andra ord så ansåg vi att potentialen kontra den risk vi ser i den ekonomiska återhämtningen var attraktivare i tillgångsslaget krediter. 

Sett till historisk avkastning, har rådande prissättning av krediter inneburit cirka 40 procents avkastning under de tre efterföljande åren. Viktigt att notera är att vi förespråkar kreditinvesteringar på några års sikt. Historiskt tenderar också kreditmarknaden återhämta sig snabbare än aktier från ekonomiska nedgångar, med det har inte varit fallet i denna kris. Sammantaget, har aktiemarknaden rätt i sina optimistiska prisrörelser finns det goda möjligheter för att krediter på sikt kommer i kapp avkastningsmässigt.


Mer stöd än väntat 
En av faktorerna som vi såg som stödjande bland annat för krediter var/är centralbankernas agerande där de köper och kommer att fortsätta köpa olika tillgångar. Förra veckan överraskade ECB med att annonsera ännu ett stödpaket och summan på 600 miljarder var större än vad marknaden hade väntat. Resultatet blev positiva marknadsrörelser där såväl euron stärktes som att räntorna gick ner på flera statspapper, liksom en positiv påverkan för krediter.

Smolket i bägaren ligger i att anledningen till att stödpaketet blev större än väntat ju var att den ekonomiska situationen är så pass svag att ECB finner det nödvändigt. 

Även i USA syns ett stigande intresse för krediter. Förra veckan noterades de största inflödena som någonsin uppmätts in i amerikanska kreditfonder. 22,5 miljarder dollar investerades i kreditfonder (inklusive statspapper) varav 8,5 miljarder gick in High-Yield-krediter. Det var den nästa högsta siffran någonsin, rekordet är 10 miljarder och noterades för några veckor sedan, och är en tydlig signal att investerare söker avkastning i mer riskfyllda tillgångar.

Här hittar du senaste Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan