Omvärdering av skogsmark har varit ett starkt tema som har påverkat skogsindustrin de senaste 12 månaderna, vilket rimligen förklarar den exceptionellt starka kursutvecklingen för både SCA och Holmen.  

De närmaste kvartalen väntas dock positiva teman inom förpackningar komma att dominera. Det är relevant för alla nordiska skogsbolag utom UPM och Ahlström Munksjö, som därför inte är med i den här genomlyssningen av skogsbolagen. 

Anledningen är att en miljö med dämpad industriell aktivitet bör ha mer skadlig inverkan på grafiskt papper, sågat trä och avsalumassa än på förpackningar. 

Men inte heller förpackningsorådet är oberört av coronakrisen. Minskad global industriproduktion gör att Kepler Cheuvreux räknar med 4 procents lägre efterfrågan på förpackningar generellt i år. Men det gäller inte över hela linjen. Det är stora skillnader i förutsättningar de närmaste kvartalen för de olika skogsindustribolagen och deras produkter. Efterfrågan på wellpapp från verkstadsindustrin väntas minska väsentligt medan premiumsegmentet för förpackningar inom detaljhandel, industri och e-handel väntas växa även i år. Den starka tillväxten inom detta segment väntas dessutom fortsätta fram till 2025 med i genomsnitt 4,8 procent om året, drivet av bland annat starkt växande e-handel.


Höga inträdesbarriärer
Tillsammans med höga inträdesbarriärer gör det att bolag inom dessa segment verkar i en för dem gynnsam prismiljö, vilket man inte kan säga om hela förpackningsområdet. Dessutom har priset på timmer gått ner samtidigt som returpapperspriser har gått upp, vilket också ritar om kartan för tillverkarna, då deras tillverkningskostnader förändrats. 

Skillnaderna i förutsättningarna avspeglar sig däremot inte i aktiekurserna, vilket gör att det finns bra köplägen bland de nordiska skogsbolagsaktierna, och även aktier som man bör undvika. 

Kepler Cheuvreuxs bedömning är att de olika förutsättningarna kommer att visa sig redan i rapporterna för andra kvartalet vilket väntas leda till att aktier med gynnsam exponering mot förpackningsmarknaden kommer att utvecklas bättre och vice versa. Det är särskilt tre områden som väntas skilja agnarna från vetet. 

1. Exponering mot vätskekartong (LPB).

2. Exponering mot premiumsegmentet inom förpackningskartong (vit och belagd vit kraftliner) 

3. Lägre timmerpriser gynnar nyfiberbaserade förpackningskvaliteter de närmaste månaderna 

Exponering mot förpackningskartong överhuvudtaget och vätskekartong (LPB) i synnerhet är särskilt intressant. Marknaden  är relativt stabil och tillväxtutsikterna gynnsamma eftersom miljöfördelarna är uppenbara jämfört med förpackningar baserade på fossil råvara. 

Praktiskt taget all vätskekartong går till mat, juice och mejerivaror, områden som kommer att se tillväxt även under 2020. Eftersom vätskekartong också erbjuder uppenbara miljöfördelar jämfört med plast, och inträdeshindren är mycket stora, är de långsiktiga tillväxtutsikterna för denna nisch mycket goda. Vätskekartong är en viktig affär för Stora Enso och är den överlägset största produkten för Billerud Korsnäs.

På längre sikt finns det två starka argument för nyfiberbaserade producenter av premiumförpackningar. Eftersom förpackningar av nyfiber generellt sett är mer konsumentdrivna, bör deras underliggande tillväxt vara högre än för de returfiberbaserade förpackningskvaliteterna och också mindre cykliska. Inträdesbarriärerna är dessutom mycket högre för de nyfiberbaserade baserade kvaliteterna. Kortsiktigt gynnas dessutom nyfiberproducenterna av att timmerpriserna för tillfället är lägre lägre än priserna på returkartong.  


Välskötta bolag
Sammanfattningsvis är alla de nordiska skogsföretagen välskötta och erbjuder produkter av hög kvalitet. Men exponeringen mot förpackningar skiljer sig åt. Den bästa exponeringen ger Billerudkorsnäs, följt av Metsä Board. Båda får en hög andel av intäkterna från förpackningar och förpackningarnas kvalitet är mycket hög

Stora Enso erbjuder också produkter av mycket hög kvalitet, men exponeringen mot förpackningar är mycket lägre än för Billerudkorsnäs och Metsä Board. 

Även Holmen och SCA erbjuder exceptionell hög kvalitet i sina förpackningsverksamheter, men deras förpackningsexponering är relativt låg. En stor del av deras intäkter kommer från andra traditionella och konjunkturkänsliga skogsprodukter och egna skogar.


Synen på Billerudkorsnäs 

 • 100 procents exponering mot förpackningar varav nästan allt inom attraktiva segment (Vätskekartong och livsmedelsförpackningar)
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 170 (160) kronor 

Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit

Synen på Stora Enso

 • 40 procents exponering mot förpackningar varav 35 procent inom attraktiva segment
 • Kostnadsbesparingar ger stöd för aktien 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs 14,5 (13,50) euro 

Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit


Synen på Metsä Board

 • Cirka 70 procents exponering mot förpackningar inom attraktiva segment
 • Är i ett gynnat läge 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 8 euro 


Synen på Holmen 

 • 30 procents exponering mot förpackningar varav 30 procent inom attraktiva segment 
 • Begränsad uppsida efter kursuppgången
 • Rekommendation: Behåll (Köp) 
 • Riktkurs: 310 kronor


Synen på SCA

 • 25 procents exponering mot förpackningar varav 25 procent inom attraktiva segment 
 • Den svagare dollarn slår mot massaaffären
 • Rekommendation: Minska 
 • Riktkurs: 94 kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan