Att stå vid sidlinjen i räntemarknaden är inget alternativ

De senaste veckornas tillgångsrally har aktualiserat begrepp som Fear Of Missing Out (”FOMO”) och There Is No Alternative (”TINA”) som bygger på att investerarkollektivet helt enkelt inte har råd att stå utanför marknaden, den fundamentala lägesbilden till trots.

-I vågskålen ligger nämligen inte bara företagskonkurser, en snabbt ökande arbetslöshet och stigande budgetunderskott, utan även massiva ekonomiska stimulansprogram och penningpolitiska lättnader från regeringar och centralbanker världen över, säger Mark Schindele, som förvaltar Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield tillsammans med Karin Beltzér.

Låga räntor framöver talar för företagsobligationer i jakten på avkastning

Osäkerheten vad gäller den ekonomiska återhämtningen talar för att centralbankerna fortsätter att hålla styrräntorna runt noll ett bra tag framöver. Eftersom endast mindre än 10 procent av stocken av globalt utestående statsobligationer i dagsläget avkastar över en (1) procent, erbjuder företagsobligationer ett alternativ med betydligt högre förräntningstakt - men som bekant till en högre risk.

-Företagsobligationer har, liksom flera andra tillgångsslag, sett en betydande återhämtning efter bottennoteringen i slutet av mars. Dock är det ännu en bit kvar till nivåerna innan pandemin bröt ut och det finns flera faktorer som talar för en fortsatt återhämtning, och i synnerhet inom europeisk high yield, menar förvaltaren Karin Beltzér.

-Den tekniska bilden - med nettoinflöden i europeiska high yield-fonder samt ett begränsat utbud av nyemitterade high yield-obligationer – ser god ut på kort sikt. Därtill gynnas high yield indirekt av ECB’s köp av företagsobligationer i investment grade, då jakten på avkastning ger ringar på vattnet. En intressant notering i sammanhanget är att Federal Reserve öppnat för att köpa amerikanska high yield-obligationer. Även detta tror vi indirekt gynnar europeisk high yield och det spekuleras även i att ECB överväger liknande åtgärder, fortsätter Karin Beltzér.

Risken för betalningsinställelse (”default”) eller företagskonkurser har dock tveklöst stigit i pandemins spår, vilket ställer ännu högre krav på den aktiva förvaltningen i valet av sektorer och bolag.

-Här håller vi fast vid vår taktiska positionering med övervikter inom icke-cykliska sektorer (som telekom, bank och läkemedel) medan vi inom cykliska sektorer föredrar bolag med högre kreditkvalitet, berättar Mark Schindele och fortsätter. Vår strategiska inriktning mot europeisk high yield ger oss goda förutsättningar att uppnå en hög grad av diversifiering, med portföljen investerad i en mängd sektorer, bolag och ratingkategorier. Samtidigt undviker vi att ta alltför stora positioner i ett enskilt bolag, vilket ger oss god möjlighet att hantera likviditeten i portföljen och justera fondens risk i perioder av marknadsstress.

I dagsläget ligger portföljen investerad i cirka 200 obligationer från ett 30-tal länder i Europa, spridda över ett tjugotal sektorer vilket innebär en mycket god diversifiering, både avseende emittentrisk och sektorexponering. Noterbart är att Robur höll alla företagsobligationsfonder öppna genom den mest turbulenta perioden i slutet av mars.

Mycket talar för europeiska krediter

Det europeiska bolagsuniverset har i tidigare krissituationer varit duktiga på att prioritera en lägre skuldsättningsgrad framför utdelningar till aktieägare, speciellt i tider då osäkerheten kring en återhämtning är som störst. Därtill kan man notera att majoriteten av de europeiska high yield-bolagen hade en relativt sund kassaposition och skuldförfalloprofil vid ingången av covid-19-krisen, efter många år med gynnsamma refinansieringsvillkor.

-I ett längre perspektiv har high yield som tillgångsslag givit en god riskjusterad avkastning, jämfört med exempelvis aktier. Vi anser även att tillgångsslaget lämpar sig väl i nuvarande miljö med låga räntor, låg tillväxt men med starkt, långsiktigt stöd från centralbankerna, som fungerar som ett golv för marknaden. På dessa premisser ser vi således att europeisk high yield utgör ett konkurrenskraftigt komplement till traditionellt aktie- och räntesparande, avslutar Mark Schindele.

Swedbank Robur Företagsobl HY

1 mån
+2,17%
3 mån
+7,12%
i år
-5,27%
1 år
-2,73%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
101,15
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index (Hedged in SEK). Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 %) …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan