Till följd av Coronapandemin har Sverige, och övriga världen, hamnat i en ekonomisk kris. Arbetslösheten ökar och de samhällsekonomiska prognoserna ser dystra ut. Det försämrade ekonomiska läget kommer också märkas i pensionärernas plånböcker nästa år. Enligt nya beräkningar av Swedbank minskar den genomsnittliga pensionen med 600 kronor efter skatt 2021.

- Den ekonomiska krisen drabbar inte bara arbetsmarknaden, den påverkar även pensionerna. Pensionskapitalet är placerat i fonder, och påverkas därmed av hur börsen utvecklas. Hur mycket som avsätts till pensionssystemet beror bland annat på hur hög den ekonomiska aktiviteten är i landet. Sjunker aktiviteten, ja då sjunker även avsättningarna till pension och det kan även påverka utbetalningarna enstaka år, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Det svenska pensionssystemet är självfinansierat och ligger helt utanför statsbudgeten. Det är i grunden ett stabilt system, men en lågkonjunktur kan leda till att utbetalningarna sänks enstaka år.


Den ekonomiska krisen leder till lägre pensioner
Inför nästa år spår Pensionsmyndigheten att inkomstpensionen minskar med 1,5 procent och premiepensionen sjunker med 8 procent. [1] Tjänstepension som är premiebestämd och placerad i aktiefonder kan antas sjunka i samma takt som premiepensionen.

Om man bortser från privat sparande så består pensionen av allmän pension (inkomstpension + premiepension) och, för de allra flesta, även tjänstepension. Den genomsnittliga pensionen för kvinnor ligger på 15 100 kronor per månad före skatt. [2] Det motsvarar 12 600 kronor efter skatt.

- Den genomsnittliga pensionen för kvinnor kan komma att minska med 600 kronor efter skatt nästa år. Det vägs dock upp av det pensionstillägg på 600 kronor som pensionsgruppen tidigare i år kom överens om, säger Madelén Falkenhäll.

För män ligger den genomsnittliga pensionen på runt 22 000 kronor före skatt, 17 100 kronor efter skatt. Deras pension minskar också med 600 kronor efter skatt nästa år.

- Har man en pension över 17 000 kronor per månad omfattas man inte av pensionstillägget. Även om våra beräkningar bygger på prognoser är det sannolikt att många pensionärer får mindre i plånboken nästa år på grund av Coronapandemin, säger Madelén Falkenhäll.

De pensionärer som har enbart garantipension inkluderas inte i den här analysen. Garantipensionen skrivs upp med prisutvecklingen och fastställs i juli för nästkommande år. Med lägre ekonomisk aktivitet kan en effekt bli lägre priser och således också lägre garantipension.

 

Fakta – så funkar pensionssystemet
Pensionssystemet står helt utanför statsbudgeten, det är ett självfinansierat system. Den finansiella ställningen bestäms av dess tillgångar (avsättningar till pensionssystemet) och skulder (utbetalningar till de som är pensionärer idag). Så länge tillgångarna är högre än skulderna (balanstal över 1), det vill säga det betalas in mer till pensionssystemet än som betalas ut behöver inte pensionsnivåerna justeras. Skulle däremot tillgångarna vara lägre än skulderna (balanstal under 1) kan pensionsnivåerna behöva sänkas. Det är då den så kallade bromsen slår till, ett sätt för systemet att självjustera sig.

• Sparkapital i premiepension och tjänstepension kan påverkas av oro på börsen

• Inkomstpensionen påverkas av inkomstutvecklingen i samhället i stort. Pensionerna som betalas ut ändras varje år utifrån hur övriga inkomster utvecklas. Så om inkomsterna överlag minskar i samhället kommer det även påverka pensionsutbetalningar.

• Pensionssystemet i stort påverkas dels av att alla avsättningar som görs till det placeras i fonder, som i sin tur påverkas av utvecklingen på börsen. Dessutom innebär lägre ekonomisk aktivitet och högre arbetslöshet att mindre avsättningar görs in till pensionssystemet varje månad.


Vill du läsa mer om privatekonomi?

Klicka här för att komma till Swedbanks sida om privatekonomi

Läs även privatekonom Arturo Arques blogg


[1] Enligt prognos och pressmeddelande den 5 maj, 2020.

[2] Swedbanks typhushåll för pensionärer med genomsnittlig pension. Utfall från från Statistiska centralbyrån, framräknat med inkomstindex för 2020.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan