Sedan globala aktier bottnade den 23 mars är uppgången allmän, och har tagit med sig merparten bolag och sektorer, ett tecken på betydande närvaro av spekulativa köpare som täckt sina korta positioner, via terminer, ETF:er etc. Mer traditionella köpare har successivt kommit in, delvis av rädsla att missa tillfället. Köpen i konjunktur– och räntekänsliga segment, energi, råvaror, verkstad, och sällanköp, i den ordningen (per marknadstoppen den 8/6), har samtidigt tilltagit. Det innebär att värdebaserade strategier har fått lite nytt liv, efter att stora delar av den här konjunkturcykeln haft det tungt, inte minst på den amerikanska marknaden.

Rotationen in i ”värde” gäller framförallt den senare uppgångsfasen från maj, och sammanfaller också med ett lyft för bank– och finanssektorn.

Vad som är hönan respektive ägget är inte uppenbart, men många av de här, delvis ”djupt cykliska” sektorerna, har ju länge varit ratade. De har successivt blivit jämförelsevis billigare, och glidit djupare in i värdefållan. Deras relativutveckling korrelerar väl med global industriproduktion som det nu, lite väl förhastat tycker vi, knyts starka förhoppningar till.

I ett längre perspektiv är de senaste veckornas återkomst för värdeaktier knappt märkbar. Tillväxtaktier har länge gynnats av låga räntor som gör det lättare att räkna hem framtida kassaflöden, som för tillväxtbolagen ofta ligger en bra bit in i framtiden. Många tillväxtsegment är nu väldigt väl ägda/högt värderade. De är känsliga för högre räntor, vinsthemtagning och omallokering in i lägre värderade segment. Vi har sett betydande men kortvarig rotation in i ”värde” vid flera tillfällen under cykeln, senast hösten 2016. I slutet av förra veckan fick vi en av de kraftigaste rörelserna ut ur ”värde” under den här cykeln. En bestående uppgång för värdebaserade strategier kräver sannolikt bättre konjunktursignaler än de vi har nu, åtföljt av långränteuppgång och en brantare räntekurva.

Europa har betydande inslag av lågt värderade aktier inom bland annat verkstad, råvaror och finans. Men data under den senaste veckan, bland annat från den cykliska tyska marknaden, däribland order-, produktions-, och exportsiffror, övertygar dåligt, och ger oss inga argument att ändra vår taktiskt relativt försiktiga syn på europeiska aktier.

Till Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan