Förmår rapportsäsongen att lyfta oss härifrån?
Förutom sol, bad och grillad mat, brukar sommarens höjdpunkt vara andra kvartalets rapportsäsong. Men den här sommaren kommer investerarna sannolikt att fokusera på andra rader än enbart resultat och marginaler. Medvetenheten om att en majoritet av börsens bolag kommer att visa dystra resultat är hög. 

Då många ekonomier börja öppna upp, kommer förmodligen det andra kvartalet att markera någon form av konjunkturell botten, så i absoluta tal är bokslutet av liten betydelse. Det hela kommer att handla om hur återhämtningen ser ut. Efterfrågan, leverantörsled och alla framåtblickande kommentarer kommer att synas.

Vad som hamnar i fokus skiljer sig så klart beroende på sektor och region. På den svenska marknaden kommer fastighetsbolagens hyresinbetalningar och vakanser att fånga intresset, då de ger avtryck på fastighetsvärdena. Hos bankerna kommer fokus sannolikt att ligga på kreditförlusterna. Det nya redovisningssystemet IFRS 9 skapar en hel del osäkerhet kring detta då regelverket kring reserveringar skiljer sig från när vi senast genomgick en kris. Vad gäller den viktiga svenska verkstadssektorn, blir det intressant att se om bolagen kan bekräfta den återhämtning som den senaste PMI-statistiken har indikerat.

Pandemin har också gjort en del av börsens bolag till relativa vinnare, i en del fall gynnas de rent av i absolut avseende. I dessa fall kommer fokus att ligga på hur väl de har lyckats utnyttja detta och om de därför kan försvara de starka kursuppgångarna. Telekombolagen kommer sannolikt att redovisa ökad aktivitet i den traditionella affären, då vi förbrukar mer data i takt med att vi befinner oss utanför våra reguljära arbetsplatser. Samtidigt som olika typer av sportevenemang successivt öppnas upp, kommer bolagens medieexponering och återhämtningen i annonsintäkterna att bli synliga.


En hel del frågetecken inför den amerikanska säsongen
Vinstförväntningarna på den amerikanska marknaden har förstås, liksom på övriga regioner, kommit ner drastiskt. Frågan alla ställer är vilka förutsättningarna är för en vändning i närtid. Konsensus för S&P 500 är ett resultattapp på 44% från motsvarande period i fjol, i sådana fall den största minskningen sedan det sista kvartalet 2008, och 37% lägre förväntningar än när kvartalet inleddes. 

Ingen sektor är undantagen, men förväntningarna på energi, sällanköpskonsumtion, verkstad och finans är lägst. Det är också sektorer där förväntansbilden har sänkts mest sedan början av kvartalet, men där kursuppgången trots detta har tillhört de bättre. 

Det är inte oväntat bilindustrin, flygbolagen, hotell & reseföretag, konfektionsindustrin etc. som tillhör de med störst förväntat resultattapp. Bolag inom relativt defensiva sektorer som hälsovård, IT, och telekommunikation förväntas ha hanterat kvartalet förhållandevis väl. Förväntningarna på de här sektorerna är stabila också för resten av året. Deras stora andel av New York-börsen bidrar till vår relativt positiva syn på den amerikanska marknaden. Försäljningen för S&P 500 bolagen, som under det första kvartalet visade en liten positiv tillväxt, förväntas minska drygt 11% under det andra. Hälsovård och kraft är de enda sektorerna med positiva försäljningsförväntningar. Allt enligt siffror från Factset.

Osäkerheten i prognoserna behöver knappast påpekas. Knappt 10% av bolagen har lämnat guidning för kvartalet, mindre än hälften av ett genomsnitt under de senaste fem åren. Samtidigt har, under året hittills, över en tredjedel av S&P 500 bolagen tagit bort sin guidning för helåret. En stor andel åberopar osäkerhet i spåren av pandemin. 

Konsensus förväntar sig nu en successiv återhämtning de närmste kvartalen, och en återgång till positiv tillväxt under det första kvartalet nästa år. Det faktiska utfallet på den amerikanska marknaden har under lång tid haft en tendens att överträffa de officiella förväntningarna. Det är fullt möjligt att det blir så också det här kvartalet. Frågan är var de faktiska förväntningarna ligger, och hur tolerant marknaden är för avvikelser från dem. Det i sin tur kommer mycket att avgöras av nyanserna i bolagens framåtblickande kommentarer.

Flera bolag med brutet räkenskapsår och tidig rapportering, bland annat inom detaljhandel, har gett en försmak av hur krisen har påverkat konsumtionen under april och maj. Dagligvarukedjan och livsmedelsjätten Kroger, en relativ vinnare under krisen, har presenterat siffror som slår de officiella förväntningarna på flertalet parametrar. E-handeln är nästan dubblerad. Och utdelningen höjs. Kroger tillhör ett mindre antal bolag som har en liggande prognos för helåret. Man tror sig nu kunna överträffa den vad gäller försäljning. Kursreaktionen är ändå avmätt, bland annat då bolaget avstår från att precisera synen inför resten av året. Säkert har en del av den pågående trenden mot att äta hemma diskonterats av en fin kursutveckling i år.

Ett lite mindre defensivt konsumtionsinriktat bolag, Nike har också rapporterat. Siffrorna övertygar inte och inger farhågor för sämre positionerade konfektionsföretag. Försäljningsras på 38% och röda siffror är långt sämre än väntat. Nike har, inte oväntat, kraftigt ökat sin e-handel, men det kompenserar inte för att många butiker har varit stängda under perioden. 

När det handlar om en marknadsledare som Nike, med starkt varumärke, och väl utvecklad digital distribution, har marknaden rätt mycket tålamod. Kommentaren framåt är tillräckligt förtroendeingivande. Många butiker är åter öppna, och bolaget indikerar stabil försäljning framåt senhösten. Initialt har aktien sålts ned en del, men kommentarerna är överlag balanserade, och ännu inga sänkta rekommendationer. Toleransen kommer inte att vara lika stor för alla bolag.

Vår syn är att årets sommarrapporter, det gäller på samtliga regioner, kommer att skilja sig från vad vi har sett de senaste åren. Det är mer än vanligt svårt att på förhand veta var de faktiska förväntningarna ligger eller marknadens reaktion på utfall och framåtblickande kommentar. Rapporterna på den amerikanska marknaden för det första kvartalet togs generellt emot bättre än vanligt. Men det var i en miljö med allt större aptit för risk. Samtidigt som kurserna har återhämtat sig rejält, har det indirekt skapats en förväntansbild att vinståterhämtningen ska bli förhållandevis snabb. Rapportsäsongen har en hel del att bevisa.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan