Den amerikanska dollarn var mycket stark under inledningen av 2020. Mot kronan toppade dollarn den 20 mars. Då kostade en dollar 10,36 kronor. Sedan dess har den tappat ungefär en krona. 

- Dollarn tenderar att betraktas som en säker hamn när det stormar, vilket gjorde att efterfrågan på valutan var stor i början på året, säger Robert Oldstrand, marknadsstrateg. 

Dessutom uppstod det en brist på dollar på grund av flertalet sammanfallande orsaker, bland annat en minskad likviditet av Fed.

Samtidigt var ränteskillnaderna stora mellan olika valutaområden. Högre räntor i USA gjorde att många lånade pengar i andra valutor med lägre räntor, som till exempel kronor och euro, och växlade in dem mot dollar för att tjäna pengar på ränteskillnaden, så kallad carry-trade. 

Sammantaget var det följaktligen mycket som talade för en stark dollar då. Men så öppnade Fed penningkranarna igen och försåg det finansiella systemet med stora mängder dollar samtidigt som de amerikanska räntorna sänktes. 

- Det innebar att ränteskillnaderna försvann och då var carry-traden inte lönsam längre vilket ledde till att investerarna köpte tillbaka de valutor som tidigare finansierat köpen av dollar. Det handlar om väldigt stora flöden, vilket satte press på dollarn. 

Nu räknar marknaden med att kronan och euron kommer att fortsätta stärkas mot dollarn. Det finns ytterligare skäl till detta. 

Förutom centralbankernas agerande så har de mycket stora europeiska stimulanspaketen gjort att utsikterna för en ekonomisk återhämtning i Europa förbättrats. Framför allt Tyskland, som har starka statsfinanser, har möjlighet och numera också viljan att genomföra enorma finanspolitiska stimulanser. USA har också lanserat stora stimulanspaket, men landet har redan jätteunderskott, som på sikt kan skada dollarn. 

- Derivatmarknaden för dollarindex, som speglar marknadens förväntningar om framtiden, har inte varit så negativt inställd till dollarn sedan början på 2018. Det som gör det här extra intressant är att trender på valutamarknaden tenderar att hålla i sig över lång tid. Vi bör alltså kunna räkna med att euron och kronan fortsätter att stärkas mot dollarn i takt med återhämtningen i ekonomin. Men får vi ökad oro i igen så kommer dollarn med stor sannolikhet att tillfälligt stärkas på sedvanligt sätt. 

För den som tror på en svagare dollar och är exponerad mot dollartillgångar i till exempel fonder är det möjligt att skydda sig genom att göra guldrelaterade placeringar. Anledningen är att guldpriset brukar röra sig i motsatt riktning mot dollarn.

- Detsamma gäller många andra råvaror som prissätts i dollar. Även tillväxtmarknaderna tenderar att gynnas när dollarn försvagas. Men många tillväxtmarknaden, inte minst i Latinamerika, har stora problem för närvarande så en viss försiktighet rekommenderas, säger Robert Oldstrand. 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan